Politieke Markt over blauwalg van donderdagvanavond 8 februari gaat niet door en wordt verplaatst

De Politieke Markt over de blauwalg van donderdagvanavond 8 februari gaat niet door en zal worden verplaatst. Dit houdt verband met het onderzoek over de grondwaterkwestie van burgemeester Jorritsma. Dit onderzoek wordt morgen in de gemeenteraad besproken. De raadsleden hebben gisteravond besloten dat alle andere agendapunten om die reden doorgeschoven worden naar een volgende keer, dus ook het debat over blauwalg. De eerstvolgende mogelijkheid is dan, zoals het er nu naar uitziet over 2 weken, donderdag 22 februari.

Wilt u allen de mensen inlichten waarvan u weet of denkt dat zij donderdagavond naar de Politieke Markt wilden komen?

Heel jammer maar we moeten nog even geduld hebben

Opmerkingen Pvda bij Burger activiteit niet gestaafd door feiten

De Pvda heeft bij de burger activiteit naar voren gebracht dat Wageningse onderzoeken hebben aangetoond dat EM niet werkt.

Bij navraag bleek het niet over meerdere maar om slechts één onderzoek te gaan). Dit was niet een onderzoek naar blauwalg maar naar rundermest/ graslanden (1).

Het doel van het onderzoek was niet te bewijzen dat EM zou werken maar juist te bewijzen dat EM niet werkt.

Het is natuurlijk heel eenvoudig om een onderzoek te laten mislukken als dat je doel is, bijvoorbeeld:

1. de richtlijnen die de producent heeft aangeven voor dit onderzoek zijn niet gevolgd;

2. bovendien zijn handelwijzen uitgevoerd die een boer in de praktijk nooit zal uitvoeren;

3. de meetmethode die gebruikt wordt om de micro-organismen te meten was gebrekkig aangezien maar een deel van de micro-organismen daarmee gemeten kan worden;

4. als men vervolgens zegt dat er minder soorten micro-organismen in EM zitten dan in de literatuur gezegd wordt, en bovendien de gisten in de EM helemaal niet gevonden zijn, is het wetenschappelijk gehalte van dit aangehaalde onderzoek beneden elk wetenschappelijk peil.

De opmerking van Edwina Molina van Groen Links dat politici zich niet met de beoordeling van wetenschappelijk onderzoek dienen bezig te houden is zeer juist gebleken. De opmerking van Pvda Raadslid dat je boeren alles wijs kan maken krijgt met bovenstaande een wrange bijsmaak.

Burgers met een goede intentie en een burgeractiviteit dienen met meer zorgvuldigheid benaderd te worden.

De Pvda had beter kunnen kijken naar een onderzoek (2) van de Universiteit van Bochum (zie Persbericht 2005 | Projectresultaten 2006) waar wel het effect van EM op blauwalg onderzocht is. Dit onderzoek toonde aan dat de blauwalg in 2 meertjes/vijvers in de stad effectief met EM te bestrijden is. De opmerking dat EM in het Finse meer niet gewerkt zou hebben bleek het Pvda raadslid niet te kunnen onderbouwen met feiten dan wel onderzoek.

(1) Verantwoorde toepassing van rundermest in graslandbodems, Universiteit Wageningen

(2) Onderzoek nar het effect van EM op blauwalg, Universiteit van Bochum: Persbericht 2005 | Projectresultaten 2006.

EM aanpak algen wetenschappelijk bewezen door Duitse universiteit!

Sinds de invoering van EM-Technologie in Duitsland hopen zich de ervaringsberichten over de veelvuldige toepassingsmogelijkheden op.
In april 2005 is in de stad Münster/Westfalen een wetenschappelijk onderzoeksproject uitgevoerd met als doel de inzet van EM voor het herstellen van de waterkwaliteit wetenschappelijk te testen.
De wetenschappelijke onderzoekingen voor dit project zijn ondersteund door de Universiteit Bochum.
De stad Münster heeft alle vergunningen verleend voor dit onderzoek.
Het onderzoek is gedaan naar een sterk vervuilde groengordel (met name algen- en stankoverlast) om de oude binnenstad van Münster.

Overzicht van de onderzoeksresultaten
geen algengroei al direct in het 1e seizoen in "EM" vijver (in enige van alle vijvers)
vermindering fosfaatgehalte in 1e seizoen met 48%
vermindering fosfaatgehalte in 2e seizoen met nog eens 35% 
vermindering van verrottingsprocessen
vermindering van zwavelwaterstofvorming
verbeterde groei van waterplanten
verbeterde zichtdiepte van het water

Lees hier de onderzoeksresultaten: Persbericht 2005 | Projectresultaten 2006

 

Politiek Nu, uitzending 30 januari 2007 over de burgeractiviteit

Afgelopen donderdagavond was de avond van een burgeractiviteit;

Waar bleef de opgeviste, opgedregde blauwalg…

Afgelopen donderdagavond was er een burgeractiviteit.

Burgers mochten hun zegje komen doen over het blauwalgprobleem in Almere Haven.

Er waren er niet vijf maar zes sprekers in de rode zaal.

De tribune begon met 37 toeschouwers, inclusief de verantwoordelijk wethouder en de burgemeester.

En die zesde spreker, daar gaat deze column over.

Nadat de eerste vijf sprekers, allemaal vanuit de middenstand, keurig te kennen gaven dat zij duidelijk de dupe waren geworden van een politieke strijd tussen een VVDwethouder en een overgelopen GroenLinksraadslid kwam onverwacht extra steun vanaf de tribune.

De vergadering leek bijna beëindigd…totdat een soort microfoonstem vanaf de tribune klonk.

‘Nu wil ik ook eens wat zeggen.’

‘Ja, maar…’ probeerde de voorzitter nog.

‘Nee, daar heb ik niets mee te maken.

Het kan makkelijk.

Ik heb maar heel kort nodig.’

De spreker nam nauwelijks tijd om adem te halen, druk pratende liep hij naar voren.

Er was voor de voorzitter geen houden meer aan.

Deze zesde spreker, een mondige wat oudere ‘havenkom’ bewoner nam zonder toestemming vooraf, zonder verplichte aanvraag simpelweg het woord.

Hij hield een duidelijk en kort betoog en stelde als laatste een retorische vraag; ‘Wat denkt u wat er is gebeurd met de opgedregde blauwalg, twee vrachtwagens vol…ik heb het zelf aan de chauffeurs gevraagd …gedumpt in de put.

Ja, in de put en waar blijft het dan..het stroomt terug in ..’

Onder deze woorden liep de spreker weg en liet een zaal met vol politici in verbijstering achter.

bron: Politiek Nu, uitzending 30 januari 2007

Motie van Groen Links en Almere Partij - donderdag Witte Zaal 20:15 - 20:30

Beste mensen en aspirant modderballengooiers,

Jullie aanwezigheid afgelopen donderdag maakte dat er eerst stoelen bij moesten worden gezet en er vervolgens mensen moesten blijven staan! De burgemeester en de wethouder waren ook aanwezig. Het heeft indruk gemaakt. Foto’s zijn te zien op www.emvereniging.nl/almere/

Aanstaande donderdag van 20:15 tot 20:30 wordt de motie van Groen Links en Almere Partij op de Politieke Markt in de Witte Zaal behandeld.

Komt allen weer om de motie kracht bij te zetten!

De motie roept het college op

  • de grachten, de havenkom, de jachthaven van Almere Haven en het Weerwater aan te wijzen als proefgebied voor toepassing met effectieve micro-organismen;
  • daartoe versneld de benodigde vergunningen te verlenen voor de wateren die onder beheer van de gemeente vallen;
  • de benodigde vergunningen aan te vragen bij de overige waterbeheerders;
  • uiterlijk in maart 2007 een onderzoeksopzet aan de raad voor te leggen waarin een dusdanige proefneming met em-toepassing in het aangewezen gebied voorgesteld wordt dat

    • daarvan in september 2007 resultaten verwacht mogen worden;
    • duidelijk wordt welke (autonome) maatregelen ter ondersteuning van de proefneming getroffen worden;
    • een monitoring voorgesteld wordt waarover in september 2007 aan de raad gerapporteerd kan worden.

Reactie die de voorzitter van de EM-vereniging aan de heer Pauw heeft gestuurd

Ter informatie de reactie die de voorzitter van de EM vereniging aan de heer van der Pauw heeft gestuurd. Het antwoord spreekt voor zich.

Volgende week is het de beurt aan de motie van Groen Links. We zijn zeer benieuwd naar de opstelling van de verschillende Almeerse fracties.

——————————————————————–

Van: A.J. Oosterlee

Verzonden: zaterdag 27 januari 2007 11:05

Aan: ‘Pauw, J.B. van der’

CC: ‘Begeer, A.A.L.S.’; ‘Beuse, R.J.’; ‘Seighali, M.’; miraint@worldonline.nl

Onderwerp: RE: Bericht via http://www.almere.nl

Geachte heer van der Pauw,

Dank voor uw snelle reactie.

Het doet mij genoegen te zien dat het onderzoeksrapport, waar u uw opmerkingen tijdens de Burger Activiteit over het “EM modderballen” project op baseerde, NIET gaat over de toepassing van EM bij het bestrijden van blauwalg of door blauwalg veroorzaakte stankoverlast, maar dat onderzoek is gedaan naar: Verantwoorde toepassing van rundermest in graslandbodems.

Overigens meen ik mij te herinneren dat u op de bewuste avond sprak over meerdere onderzoeken van de Universiteit van Wageningen en dat u “bronnen” had waaruit zou blijken dat het project van “het Finse meer” toch niet succesvol zou zijn geweest.

Aangezien u slechts één artikel stuurt, dat niet over blauwalg gaat, en u ook niet refereert aan andere artikelen, ga ik ervan uit dat uw opmerkingen “in het vuur van het debat” gemaakt zijn en niet gestoeld zijn op objectieve feiten.

Als mijn “analyse” hierboven juist is, zou ik u dan ook dringend willen vragen de door u tijdens de Burger Activiteit gemaakte opmerkingen (openlijk) te willen rectificeren of in te trekken zodat deze geen invloed hebben op de besluitvorming rond het “EM modderballen project”.

In afwachting van uw reactie,

Met hoogachting,

Arie Oosterlee.

Voorzitter EM vereniging Nederland.

——————————————————————————–

From: Pauw, J.B. van der

Sent: zaterdag 27 januari 2007 9:29

To: A.J. Oosterlee

Cc: Begeer, A.A.L.S.; Beuse, R.J.; Seighali, M.; miraint@worldonline.nl

Subject: FW: Bericht via http://www.almere.nl

Geachte heer,

Bijgaand treft u het rapport aan. Overigens heeft de heer van Harten – woordvoerder namens een groep burgers te Almere – ook al naar het rapport gevraagd.

Met vriendelijke groet,

John van der Pauw

——————————————————————————–

Van: Seighali, M.

Verzonden: vr 26-1-2007 22:22

Aan: PvdA

Onderwerp: FW: Bericht via http://www.almere.nl

t.k.g

Met vriendelijke groet,

Mardjan Seighali

Raadslid Fractie PvdA Almere

——————————————————————————–

Van: internetredactie@almere.nl

Verzonden: vr 26-1-2007 10:28

Aan: Seighali, M.

Onderwerp: Bericht via http://www.almere.nl

Voorletters: A.J.

Achternaam: Oosterlee

E-mailadres: A.J. Oosterlee

Man/vrouw: man

Telefoonnummer: 0653625424

Woonplaats: Eindhoven

Uw vraag: Geachte mevrouw Seighali,

In mijn functie van voorzitter van de EM-vereniging Nederland heb ik gisterenavond (25-1-2007) de Burger Activiteit over het “EM modderballen” project bijgewoond.

Ik meen dat het één van uw fractiegenoten was die, naar aanleiding van het betoog van de heer van Harten, opmerkte dat hij gehoord zou hebben dat de resultaten van het EM project in Finland waar de heer van Harten aan refereerde, door ander onderzoek weersproken zouden zijn. Tevens voegde hij er aan toe dat hij via de Universiteit van Wageningen wist van onderzoeken waaruit zou blijken dat EM geen effect heeft.

U begrijpt dat wij als EM vereniging graag op de hoogte zijn van dergelijke onderzoeken aangezien wij uiteraard de grootst mogelijke objectiviteit willen betrachten in onze “promotie” van EM producten.

Ik zou het dan ook zeer op prijs stellen als u me òf zou willen inlichten waar ik de informatie waar uw fractiegenoot over sprak zou kunnen vinden, òf dat u dit bericht doorgeeft aan uw fractiegenoot zodat hij mij deze informatie kan geven.

Ik neem aan dat deze informatie voorhanden is zodat ik deze kan inzien ruim voor de motie met betrekking tot de modderballen in de Raad besproken wordt.

Hoogachtend,

drs. A.J. Oosterlee. 

——————————————————————————–

From: Pauw, J.B. van der

Sent: zaterdag 27 januari 2007 9:29

To: A.J. Oosterlee

Cc: Begeer, A.A.L.S.; Beuse, R.J.; Seighali, M.; miraint@worldonline.nl

Subject: FW: Bericht via http://www.almere.nl

Geachte heer,

Bijgaand treft u het rapport aan. Overigens heeft de heer van Harten – woordvoerder namens een groep burgers te Almere – ook al naar het rapport gevraagd.

Met vriendelijke groet,

John van der Pauw

——————————————————————————–

Van: Seighali, M.

Verzonden: vr 26-1-2007 22:22

Aan: PvdA

Onderwerp: FW: Bericht via http://www.almere.nl

t.k.g

Met vriendelijke groet,

Mardjan Seighali

Raadslid Fractie PvdA Almere

——————————————————————————–

Van: internetredactie@almere.nl

Verzonden: vr 26-1-2007 10:28

Aan: Seighali, M.

Onderwerp: Bericht via http://www.almere.nl

Voorletters: A.J.

Achternaam: Oosterlee

E-mailadres: A.J. Oosterlee

Man/vrouw: man

Telefoonnummer: 0653625424

Woonplaats: Eindhoven

Uw vraag: Geachte mevrouw Seighali,

In mijn functie van voorzitter van de EM-vereniging Nederland heb ik gisterenavond (25-1-2007) de Burger Activiteit over het “EM modderballen” project bijgewoond.

Ik meen dat het één van uw fractiegenoten was die, naar aanleiding van het betoog van de heer van Harten, opmerkte dat hij gehoord zou hebben dat de resultaten van het EM project in Finland waar de heer van Harten aan refereerde, door ander onderzoek weersproken zouden zijn. Tevens voegde hij er aan toe dat hij via de Universiteit van Wageningen wist van onderzoeken waaruit zou blijken dat EM geen effect heeft.

U begrijpt dat wij als EM vereniging graag op de hoogte zijn van dergelijke onderzoeken aangezien wij uiteraard de grootst mogelijke objectiviteit willen betrachten in onze “promotie” van EM producten.

Ik zou het dan ook zeer op prijs stellen als u me òf zou willen inlichten waar ik de informatie waar uw fractiegenoot over sprak zou kunnen vinden, òf dat u dit bericht doorgeeft aan uw fractiegenoot zodat hij mij deze informatie kan geven.

Ik neem aan dat deze informatie voorhanden is zodat ik deze kan inzien ruim voor de motie met betrekking tot de modderballen in de Raad besproken wordt.

Hoogachtend,

drs. A.J. Oosterlee. 

Steun voor modderballen

      Geen reacties op Steun voor modderballen

bron: Almere Vandaag 26 januari 2007

Maaike van den Bosch – 

Zes insprekers lieten gisteravond tijdens de politieke markt hun ongenoegen blijken over de in hun ogen te afwachtende houding van de gemeente. Zij begrijpen niet waarom de modderballen van de EM-vereniging niet allang in het water liggen om de blauwalg te bestrijden. Initiatiefnemer Robert van Harten vreest dat dit komt door een conflict tussen wethouder Henk Smeeman (VVD) en raadslid Edwina Molina, die nog niet zo lang geleden van de VVD overstapte naar GroenLinks. En deze partij heeft het project omarmd.

Ook ondernemers in Haven, inwoners en de watersportvereniging verwijten de gemeente traagheid, zo bleek gisteravond. Zij vrezen dat zij hierdoor deze zomer weer in een vreselijke stank zitten door de blauwalg in de havenkom.

Raadsleden lieten zich gisteravond niet expliciet uit over het initiatief. Wel betwijfelde met name de PvdA de effectiviteit van de micro-organismen in de modderballen. Wetenschappers van de landbouwuniversiteit Wageningen zouden hebben gezegd dat de ballen niets uithalen. Van Harten pareerde dit met de stelling dat de effectiviteit zich wel in de praktijk had bewezen en noemde daarbij een aantal voorbeelden uit het buitenland.

Wethouder Henk Smeeman was gisteravond niet bij de vergadering betrokken omdat het een burgerinitiatief betrof. Wel liet hij desgevraagd weten de verwijten over traagheid onjuist te vinden. ,,Alle partijen zijn direct per brief geïnformeerd over het proces. Alle initiatieven worden geïnventariseerd door Rijkswaterstaat. In maart krijgt de gemeente hier verslag van. Dan wordt besloten wat er gaat gebeuren."

Overigens heeft Rijkswaterstaat al laten weten niets te zien in de modderballen omdat deze kwik bevatten en dus het oppervlaktewater verontreinigen. Van Harten vindt dit te verwaarlozen omdat het gaat om 0,25 gram kwik op vierduizend kilo modderballen. Daarbij is het volgens hem ook mogelijk ballen te maken zonder kwik.Reacties

Als voorzitter van de EM vereniging Nederland ben ik (uiteraard) zeer geïnteresseerd in dit "modderballen" project. Het zou fantastisch zijn als dit experiment zou kunnen plaatsvinden. Daarom volg ik het ook met veel belangstelling, en ben er alert op dat er juiste informatie wordt verstrekt. Vandaar deze reactie. Ten eerste: de twijfel die de PvdA uitte over de effectiviteit van EM, lijkt gebaseerd te zijn op een onderzoek naar: Verantwoorde toepassing van rundermest in graslandbodems. Dus niet op het gebruik van EM ter bestrijding van blauwalg en de stankoverlast door blauwalg. De opmerking dat: "Wetenschappers van de landbouwuniversiteit Wageningen zouden hebben gezegd dat de ballen niets uithalen" is dus onjuist. Ten tweede: de aanwezigheid van kwik in de modderballen. Het is inderdaad zo dat de modderballen een fractie aan kwik bevatten (0,25 gram op 4000 kilo). Als we dat vergelijken met bijvoorbeeld de streefwaarde (dat is de waarde waarbij het gezondheidsrisico voor mens, dier en plant verwaarloosbaar is) die door het ministerie van VROM gehanteerd wordt voor rivierslib, dan blijken de modderballen slechts 20% van die streefwaarde aan kwik te bevatten. En ander saillant punt is dat de gemiddelde Nederlander 8 amalgaam vullingen in haar/zijn gebit heeft, wat neer komt op 6 gram kwik, 24x zoveel als in alle modderballen bij elkaar. Daarbij ook nog in aanmerking genomen dat kwik overal "van nature" in onze leefwereld voorkomt, kan dus concluderend gezegd worden dat de hoeveelheid kwik die in de modderballen zit een verwaarloosbare fractie is van de hoeveelheid kwik waaraan we dagelijks worden blootgesteld. Ik hoop van harte dat de besluitvorming over dit project niet louter op emotionele gronden plaatsvindt maar dat de politiek zich baseert op objectieve feiten en deze vernieuwende impuls een kans wil geven. A. Oosterlee.

Gepost door Oosterlee op 27-01 11:48


Ons verwijt over traagheid naar wethouder Smeeman is ten eerste gebaseerd op een uitspraak in een uitzending van Flevo TV waar hij de burgers deze zomer verzekerde: ‘als iemand een oplossing heeft, dan wil ik het vandaag horen en gaan we het morgen uitvoeren’. Ten tweede heeft de wethouder c.q. de gemeente tot nu toe niet gereageerd op een brief van 75 ondernemers. Ten derde had een onderzoek naar de effectiviteit van micro-organismen bij stankoverlast en blauwalg allang gedaan en klaar kunnen zijn. Nu is het op de grote hoop van mogelijke oplossingen terecht gekomen. Een breed gedragen burger initiatief mag een andere behandeling verwachten. De burgers, de ondernemers en de media staan achter het burger initiatief van de modderballen. Alleen de politiek heeft haar bedenkingen. Mogen wij niet van de burgemeester en wethouders initiatief, daadkracht en verantwoordelijkheid verwachten als er een oplossing voor een acuut probleem door haar burgers aangedragen wordt dat alleen met medewerking van de gemeente opgelost kan worden? Robert van Harten

Gepost door Robert van Harten op 28-01 14:55