Laatste Nieuws 8 maart 17.00 uur

      Geen reacties op Laatste Nieuws 8 maart 17.00 uur

Bij de presentatie van Rijkswaterstaat aan de ondernemers van Almere Haven in Brasserie Bakboord deze middag heeft Rijkswaterstaat in haar advies aan de gemeente onderzoek naar EM modderballen (door Rijkswaterstaat/RIZA en Universiteit Wageningen) meegenomen. Het advies aan de gemeente werd als zwaarwegend omschreven.

De vraag of na onderzoek en gebleken effectiviteit EM ook ingezet zal gaan worden bij stankoverlast werd niet duidelijk beantwoord. De indruk werd gewekt dat de reeds geplande maatregelen voldoende zullen zijn en dat onderzoek naar EM alleen wordt gedaan om van de vraag of modderballen effectief zijn af te komen.

Onze mening is dat Rijkswaterstaat zich onpartijdig en wetenschappelijk dient op te stellen. Eerst onderzoek doen en daarna pas een mening vormen is de juiste volgorde. Het feit is dat er weinig onderzoek is gedaan naar de bestrijding van blauwalg in het algemeen en het is ook een feit dat er weinig onderzoek is gedaan naar de effectiviteit van EM bij de bestrijding van blauwalg. Het is aan Rijkswaterstaat/RIZA om gedegen onderzoek te doen naar het effect van EM modderballen bij blauwalg en onderzoek naar het gebruik van EM bij stankoverlast. Deze onderzoeken dienen in samenspraak met de producent te worden opgezet om te voorkomen dat er fouten in de onderzoeksmethodiek sluipen.

Overigens zal het bij voorkomende stankoverlast deze zomer voor elke persoon eenvoudig zijn om te onderzoeken of EM de stank van blauwalg direct kan neutraliseren. Een emmertje blauwalg uit de havenkom of de gracht halen, vervolgens wat EM sproeien en onze neus vertelt of EM effectief is grin.

Aanpak bestrijding blauwalg, presentatie Rijkswaterstaat, donderdag 8 maart, 20:15 uur

Aanpak bestrijding blauwalg, presentatie Rijkswaterstaat,

donderdag 8 maart, 20:15 uur

Rode Zaal (2de verdieping) van het Stadhuis.

Na lang wachten worden vanavond de onderzoeksresultaten en de voorgenomen maatregelen tegen de blauwalg door Rijkswaterstaat gepresenteerd.

De EM Vereniging heeft inzicht gekregen in de rapporten. Rijkswaterstaat adviseert hierin reeds bekende maatregelen zoals een bellenscherm, drijfschermen en gestuurde watercirculatie. Allen mechanische bestrijdingsmiddelen om te voorkomen dat blauwalg de havenkom indrijft en zich daar kan ontwikkelen.

De EM oplossing wordt vanwege het kwikgehalte en zinkgehalte van de EM Bokashi ballen afgewezen. Vreemd genoeg wordt nergens ingegaan op de oplossing tegen de stankoverlast door middel van het sproeien van EM vloeistof over het water. Bij die oplossing kan geen sprake zijn van kwik of zink. En juist die oplossing is door haar snelle werking en lage kosten uitermate geschikt als oplossing tegen acute stankoverlast voor ondernemers en omwonenden.

Rijkswaterstaat geeft een tweede reden om de modderballen niet toe te passen: in de modderballen zitten fosfaat en stikstof en dat zijn juist de ingrediënten die men via het BEZEM project wil verwijderen. Dit is een verbazend argument. De modderballen zijn verrijkt met fosfaat en stikstof als voedsel voor de micro-organismen om ze in leven te houden. De bedoeling van de micro-organismen is om het fosfaatgehalte in het water te verminderen! Een parallel is: om een miljoen te besparen mag niet eerst 100 euro geïnvesteerd worden. Dat de kost voor de baat uitgaat is niet bekend bij Rijkswaterstaat grin. Rijkswaterstaat heeft duidelijk niet nagedacht en stelt zich niet rationeel op.

Het onderzoeksrapport van een onafhankelijk bedrijf adviseert om laboratorium onderzoek te doen naar de effectiviteit van EM bij blauwalg met behulp van water uit de havenkom. Rijkswaterstaat maakt echter geen melding hiervan in haar rapport en aanbevelingen. Het blijft een vreemde zaak dat Gemeente en Rijkswaterstaat de EM oplossing en de Burger Activiteit blijven tegenwerken, temeer dat uit de rapporten geen alternatieve oplossing naar voren is gekomen (anders dan symptoom bestrijding, te weten mechanische bestrijding).

Het project BEZEM wordt gezien als oplossing voor de (heel) lange termijn, terwijl bekend is dat de effectiviteit niet zeker is (blauwalg expert Miguel Lurling van de Universiteit Wageningen zegt dat bestrijdingsmiddelen een essentiële rol spelen in de opkomst van de blauwalg). Dat een risico genomen wordt met investeringen van 130 tot 450 miljoen, terwijl onderzoek met EM kan aantonen dat EM het zelfde resultaat op korte termijn en tegen een fractie van de kosten kan geven, geeft te denken.

Benieuwd? Kom vanavond om 20:15 uur naar de Rode Zaal!

Indiener voorstel: De heer H. Smeeman
 Onderwerp: Aanpak bestrijding blauwalg
 Aanleiding: 
De afgelopen tijd hebben Rijkswaterstaat en het waterloopkundig laboratorium onderzoek gedaan naar mogelijke maatregelen ter bestrijding van blauwalg. Zowel de eerste resultaten als een plan van aanpak van maatregelen zullen hier gepresenteerd worden.
 Doel bespreking: 
Raadsleden informeren over de onderzoeksresultaten en de voorgenomen maatregelen.
 Voorgestelde wijze van bespreking:  
Presentatie van Rijkswaterstaat over de onderzoeksresultaten en plan van aanpak van maatregelen. Toelichting van de portefeuillehouder over de rol van de gemeente in het plan van aanpak en het communicatietraject hierover.

 

Politiek Nu: Radio-uitzendingen Stadsradio Almere 107.8 Fm over de Modderballen

Bron: Politiek.Nu – Stadsradio Almere.

Politiek Nu: Radio-uitzendingen Stadsradio Almere 107.8 Fm over de Modderballen

——————————————————————–

Radio-uitzendingen Stadsradio Almere 107.8 Fm, 30 Januari 2007 en 20 Februari 2007

Beluister hier de uitzendingen:

1. Interviewster Riet Wartenbergh

2. Dhr Laffra, een zeer verontruste Almeerse burger

3. Bob Fonhof, fractievoorzitter Almere Partij over de modderballen aktie

4. Robert van Harten, initiatiefnemer van de modderballen aktie

——————————————————————–

1. Interviewster Riet Wartenbergh

Afgelopen donderdagavond was de avond van een burgeractiviteit;

Waar bleef de opgeviste, opgedregde blauwalg…

Afgelopen donderdagavond was er een burgeractiviteit. Burgers mochten hun zegje komen doen over het blauwalgprobleem in Almere Haven. Er waren er niet vijf maar zes sprekers in de rode zaal. De tribune begon met 37 toeschouwers, inclusief de verantwoordelijk wethouder en de burgemeester. En die zesde spreker, daar gaat deze column over.

Nadat de eerste vijf sprekers, allemaal vanuit de middenstand, keurig te kennen gaven dat zij duidelijk de dupe waren geworden van een politieke strijd tussen een VVDwethouder en een overgelopen GroenLinksraadslid kwam onverwacht extra steun vanaf de tribune. De vergadering leek bijna beëindigd…totdat een soort microfoonstem vanaf de tribune klonk.

‘Nu wil ik ook eens wat zeggen.’ ‘Ja, maar…’ probeerde de voorzitter nog. ‘Nee, daar heb ik niets mee te maken. Het kan makkelijk. Ik heb maar heel kort nodig.’ De spreker nam nauwelijks tijd om adem te halen, druk pratende liep hij naar voren. Er was voor de voorzitter geen houden meer aan.

Deze zesde spreker, een mondige wat oudere ‘havenkom’ bewoner nam zonder toestemming vooraf, zonder verplichte aanvraag simpelweg het woord.

Hij hield een duidelijk en kort betoog en stelde als laatste een retorische vraag: ‘ Wat denkt u wat er is gebeurd met de opgedregde blauwalg, twee vrachtwagens vol…ik heb het zelf aan de chauffeurs gevraagd …gedumpt in de put. Ja, in de put en waar blijft het dan..het stroomt terug in ..’

Onder deze woorden liep de spreker weg en liet een zaal met vol politici in verbijstering achter.

——————————————————————–

2. Dhr Laffra, een zeer verontruste Almeerse burger

‘Voor de triatlon van augustus 2006 werd alles uit de kast gehaald om de blauwalg te verdrijven. Daarna zaten de omwonenden weer met de stank.’

‘Ik zag opeens, op de busbaan, drie tankauto’s staan. Zij deponeerden doodleuk de uit de haven opgezogen, giftige blauwalg in de rioolputten. Meerdere mensen hebben dat gezien.’

‘Ik heb wethouder Smeeman gevraagd wat daar de bedoeling van was. Hij zei me: ‘U denkt toch niet dat ik daar toestemming voor geef.’ Waarop ik zei: ‘En u denkt dat die werklui, midden in een woonwijk met veel mensen erom hen, clandestien die blauwalg aan het dumpen zijn?’

‘We hebben de afgelopen maanden veel steun gehad van GroenLinks, bij onze strijd om de blauwalg dit jaar uit de haven te weren. Door achter het idee van de modderballen te gaan staan. Ook de SP en de Almere Partij hebben het nodige voor ons gedaan.’ De rest van de politiek heeft het laten afweten.’

‘Mensen waren ziek; droge ogen, last van hun luchtwegen. Alle mensen, het zijn vooral oudere bewoners, moesten overdag en ‘s avonds hun ramen dichthouden vanwege de stank. ‘s Nachts leek het of ik met mijn hoofd in een beerput lag, zo stonk het binnen.’

‘Als het van de zomer nog stinkt, gaan we, zakjes met blauwalg in het stadhuis, achterlaten bij de fracties die tegengestemd hebben. Dan merken ze daar ook hoe die troep stinkt.’

‘De gemeente had ons allang een proef moeten laten doen met de modderballen. En als die proef was mislukt, dan is er toch niets verloren gegaan? Over vier maanden zitten we al weer in de zomer’

‘Er ligt veel slib in de haven, wel 1.25 meter. Volgens omwonenden die er jaren wonen, is de haven nooit goed uitgebaggerd. De gemeente heeft tien jaar lang geen onderhoud gepleegd. De haven moet zes meter diep zijn, het is nu maar twee meter. Hoe minder slib, hoe beter. Nu gaat het water, als het warm is, koken. Dat effect krijg je. Ik heb alweer, half februari, de eerste blauwalg gezien. Ik hou mijn hart vast voor komende zomer.’

——————————————————————————–

3. Bob Fonhof, fractievoorzitter Almere Partij over de modderballen aktie

‘De kwestie rondom de blauwalg in de haven is tot nu toe door de gemeente bijzonder slecht behandeld.

Er is totaal niet adequaat opgetreden.

Het is nu een politieke kwestie geworden.

Als Rijkswaterstaat vindt dat het de baas overhet water, laat ze dan maar zorgen dat het water deze zomer schoon blijft.

Zoiets als vorige zomer kunnen we geen tweede keer hebben.”

——————————————————————————–

4. Robert van Harten, initiatiefnemer van de modderballen aktie

‘Van de gemeente mochten we geen modderballen in de haven gooien. In de modderballen zitten micro-organismen. Die moeten zich nestelen in het slib of de modder van de haven, het Weerwater of de grachten. Effectieve Micro-organismen (EM) is vooral tegen de stank gericht, die sproei je over het water.’

‘Micro-organismen nemen het voedsel, met name fosfaten, weg van de blauwalg. Deze krijgt daardoor geen kans zich te ontwikkelen. Zo ontstaat er op een milieuvriendelijke manier een natuurlijk evenwicht in het water.’

‘Er is sinds augustus nog niet veel gebeurd rondom de bestrijding van de blauwalg. Het onderwerp ‘modderballen’ is helaas een speelbal van de politiek geworden. De burgers zijn daar de dupe van.’

‘De gemeente, maar ook Rijkswaterstaat, zag vooral het gevaar in de aanwezigheid van kwik in de modderballen. Maar het gaat echt om minuscule hoeveelheden. In je kiezen zit meer kwik. Zelfs in drinkwater zit kwik.’

‘De gemeente schijnt nu voorstander te zijn van een bestrijding van de blauwalg via ultrasoon geluid. Daarbij maken resonerende geluidsgolven de blaasjes van de blauwalg stuk. Maar werkt dat goed? Wat zijn de effecten op de lange termijn? Ik prefereer onze methode, die veel goedkoper is dan de aanpak van het fosfaat in het water. Daar zijn vele miljoenen euro’s meegemoeid.’

‘Ik heb 5000 euro gestoken in de actie ‘modderballen’. Ik denk dat ik ze wel kwijt raak aan mensen die grote vijvers hebben waarin blauwalg voorkomt. De kans bestaat ook dat de modderballen naar België gaan.’

Universiteit Wageningen: “Het is te gemakkelijk om EM a priori als louter….

Universiteit Wageningen zoekt studenten voor onderzoek naar EM.

bron: http://www.wur.nl/NL/onderzoek/Wetenschapswinkel/ en http://edu.zod.wau.nl/yam60312/index.php?doc=cases/viewproject&ID=294

Een quote uit de onderzoeksomschrijving:
Het is té gemakkelijk om EM a priori als louter geloof af te doen; daarvoor is het aantal meer of minder gefundeerde ‘succesverhalen’ te groot.

Academic Master Cluster

(YAM-60312)

View Project

Project-ID: 294

Title: Probioticum EM: effectieve micro-organismen of effectieve magie?

Assignment: De opdracht is vierledig:

1. Een weging (naar wetenschappelijke maatstaven) van alle publicaties die inmiddels over EM zijn verschenen.

2. Een inventarisatie en een weging van de ervaringen van EM-gebruikers die op ‘amateur-wetenschappelijke’ manier EM aan het onderzoeken zijn (geweest), bijvoorbeeld door de helft van hun kas wél en de andere helft níet te behandelen.

3. Een onderzoek naar het mogelijke risico dat het importeren van mogelijk exotische bacteriën met zich meebrengt, niet alleen in de landbouw maar ook in de andere domeinen waar EM wordt gebruikt (zoals de voedselbereiding).

4. Een onderzoek naar de kostenefficiëntie van EM.

Commisioner: Velt (Vereniging voor Ecologische Leef- en Teeltwijze)

Background: Regelmatig worden melkveehouders en hobbytuinders in de verleiding gebracht om met behulp van commercieel verkrijgbare microbiele preparaten de kwaliteit van hun gewas en grond en de gezondheid van hun vee te verbeteren. Een van die producten is EM (effectieve micro-organismen). EM bestaat uit een mengsel van micro-organismen (voornamelijk melkzuurbacteriën, gisten, fotosynthetische bacteriën, actinomyceten). Het gebruik van deze micro-organismen zou onder andere leiden tot een verbetering van de ziektewerendheid van de bodem, de stabiliteit van compost, de fermentatie van kuilvoer en de gewasopbrengst. Daarnaast wordt EM aanbevolen voor gebruik in het huishouden (reinigingsmiddel tegen schimmels) en de lichaamsverzorging (curatieve drankjes).

Het is té gemakkelijk om EM a priori als louter geloof af te doen; daarvoor is het aantal meer of minder gefundeerde ‘succesverhalen’ te groot. Daar staat tegenover dat er weliswaar onderzoek gedaan is naar de werkzaamheid, maar dat dit onderzoek op een enkele uitzondering na van twijfelachtig wetenschappelijk gehalte is.

Commissioner: Greet Tijskens, Uitbreidingstraat 392c, 2600 Berchem, België, tel. 0032 3 2817475, E-mail: greet.tijskens@velt.be

Hugo Hoofwijk, LSG Rurale Sociologie, tel. 483032

Literature: Bij aanvang is enige literatuur beschikbaar.

Confidential: No

Specially of interest for

students with a background in: MOA

Blauwalg domineert dankzij pesticiden

      Geen reacties op Blauwalg domineert dankzij pesticiden

bron: Wageningen Universiteit en Researchcentrum, 6 apr 2006

Berichten dat de giftige blauwalg het zoete water verovert komen uit alle delen van de wereld. Biologen zoeken de oorzaak in het warmere klimaat en steeds hogere concentraties meststoffen in water. Volgens dr. Miquel Lurling van Wageningen Universiteit zijn ze een belangrijke factor vergeten: bestrijdingsmiddelen.

‘In Brazilië overleden in 1996 geleden tientallen mensen doordat blauwalgen terecht waren gekomen in hun nierdialyseapparatuur’, zegt dr. Miquel Lurling, verbonden aan de leerstoelgroep Aquatische ecologie en waterkwaliteitsbeheer. ‘Uit China komen berichten over levertumoren in streken waar blauwalgen in het water zitten. En hier in Nederland moeten er in de zomer steeds vaker recreatieplassen dicht door blauwalgen. Ze rukken op.’

Blauwalgen produceren giftige stoffen. Komen de ogen of de huid daarmee in contact, dan veroorzaken ze irritaties. Krijg je die stoffen binnen, omdat je bijvoorbeeld tijdens het zwemmen water binnenkrijgt, dan kun je misselijk worden, koorts krijgen en soms zelfs leverschade oplopen.’

Wetenschappelijk is de aanduiding ‘blauwalg’ niet correct. ‘Het zijn cyanobacteriën’, zegt Lurling. ‘Ze danken die naam aan een pigment dat ze een blauwe kleur geeft. Ze behoren tot de oudste organismen die je op aarde kunt vinden. Maar in het spraakgebruik heeft iedereen het over blauwalgen.’

Cyanobacteriën komen praktisch overal voor. ‘De problemen ontstaan als ze gaan domineren’, zegt Lurling. ‘In ons laboratorium hebben we willen achterhalen of herbiciden daarbij een rol spelen.’ In een publicatie in het tijdschrift Chemosphere beschrijven Lurling en zijn collega ir. Ivo Roessink van onderzoeksinstituut Alterra dat door het in Nederland toegelaten herbicide metribuzin de cyanobacterie microcystis de onschadelijke groene alg scenedesmus moeiteloos verdringt.

‘Zonder bestrijdingsmiddel was de cyanobacterie in onze proefopzet kansloos’, zegt Lurling ‘Als je het experiment begint in een aquarium waarin de cyanobacterie de overhand heeft, dan wordt de groene alg uiteindelijk de dominante soort. Maar dat verandert als je het bestrijdingsmiddel in het systeem brengt. Dan wint de cyanobacterie. Ook als die aanvankelijk in de minderheid is.’

De concentraties die de onderzoekers gebruikten waren hoog, maar kunnen in praktijk voorkomen. ‘We denken dat er in het late voorjaar en vroeg in de zomer een window for dominance opengaat’, zegt de onderzoeker. ‘Dan is het ecosysteem in sloten en plassen extra kwetsbaar voor de impact van bestrijdingsmiddelen. Als je dan gaat spuiten, en een regenbuitje de bestrijdingsmiddelen in het water brengt, dan zijn de kansen voor de cyanobacterie optimaal.’

Lurling gaat verder met zijn onderzoek. Een volgende stap is het onderzoeken van het effect van bestrijdingsmiddelen op kleine organismen die algen eten. ‘Minder groene algen betekent minder dierlijk plankton’, zegt Lurling. ‘De biodiversiteit zou wel eens kunnen afnemen door bestrijdingsmiddelen.’

Willem Koert