Steun voor modderballen

      Geen reacties op Steun voor modderballen

bron: Almere Vandaag 26 januari 2007

Maaike van den Bosch – 

Zes insprekers lieten gisteravond tijdens de politieke markt hun ongenoegen blijken over de in hun ogen te afwachtende houding van de gemeente. Zij begrijpen niet waarom de modderballen van de EM-vereniging niet allang in het water liggen om de blauwalg te bestrijden. Initiatiefnemer Robert van Harten vreest dat dit komt door een conflict tussen wethouder Henk Smeeman (VVD) en raadslid Edwina Molina, die nog niet zo lang geleden van de VVD overstapte naar GroenLinks. En deze partij heeft het project omarmd.

Ook ondernemers in Haven, inwoners en de watersportvereniging verwijten de gemeente traagheid, zo bleek gisteravond. Zij vrezen dat zij hierdoor deze zomer weer in een vreselijke stank zitten door de blauwalg in de havenkom.

Raadsleden lieten zich gisteravond niet expliciet uit over het initiatief. Wel betwijfelde met name de PvdA de effectiviteit van de micro-organismen in de modderballen. Wetenschappers van de landbouwuniversiteit Wageningen zouden hebben gezegd dat de ballen niets uithalen. Van Harten pareerde dit met de stelling dat de effectiviteit zich wel in de praktijk had bewezen en noemde daarbij een aantal voorbeelden uit het buitenland.

Wethouder Henk Smeeman was gisteravond niet bij de vergadering betrokken omdat het een burgerinitiatief betrof. Wel liet hij desgevraagd weten de verwijten over traagheid onjuist te vinden. ,,Alle partijen zijn direct per brief geïnformeerd over het proces. Alle initiatieven worden geïnventariseerd door Rijkswaterstaat. In maart krijgt de gemeente hier verslag van. Dan wordt besloten wat er gaat gebeuren."

Overigens heeft Rijkswaterstaat al laten weten niets te zien in de modderballen omdat deze kwik bevatten en dus het oppervlaktewater verontreinigen. Van Harten vindt dit te verwaarlozen omdat het gaat om 0,25 gram kwik op vierduizend kilo modderballen. Daarbij is het volgens hem ook mogelijk ballen te maken zonder kwik.Reacties

Als voorzitter van de EM vereniging Nederland ben ik (uiteraard) zeer geïnteresseerd in dit "modderballen" project. Het zou fantastisch zijn als dit experiment zou kunnen plaatsvinden. Daarom volg ik het ook met veel belangstelling, en ben er alert op dat er juiste informatie wordt verstrekt. Vandaar deze reactie. Ten eerste: de twijfel die de PvdA uitte over de effectiviteit van EM, lijkt gebaseerd te zijn op een onderzoek naar: Verantwoorde toepassing van rundermest in graslandbodems. Dus niet op het gebruik van EM ter bestrijding van blauwalg en de stankoverlast door blauwalg. De opmerking dat: "Wetenschappers van de landbouwuniversiteit Wageningen zouden hebben gezegd dat de ballen niets uithalen" is dus onjuist. Ten tweede: de aanwezigheid van kwik in de modderballen. Het is inderdaad zo dat de modderballen een fractie aan kwik bevatten (0,25 gram op 4000 kilo). Als we dat vergelijken met bijvoorbeeld de streefwaarde (dat is de waarde waarbij het gezondheidsrisico voor mens, dier en plant verwaarloosbaar is) die door het ministerie van VROM gehanteerd wordt voor rivierslib, dan blijken de modderballen slechts 20% van die streefwaarde aan kwik te bevatten. En ander saillant punt is dat de gemiddelde Nederlander 8 amalgaam vullingen in haar/zijn gebit heeft, wat neer komt op 6 gram kwik, 24x zoveel als in alle modderballen bij elkaar. Daarbij ook nog in aanmerking genomen dat kwik overal "van nature" in onze leefwereld voorkomt, kan dus concluderend gezegd worden dat de hoeveelheid kwik die in de modderballen zit een verwaarloosbare fractie is van de hoeveelheid kwik waaraan we dagelijks worden blootgesteld. Ik hoop van harte dat de besluitvorming over dit project niet louter op emotionele gronden plaatsvindt maar dat de politiek zich baseert op objectieve feiten en deze vernieuwende impuls een kans wil geven. A. Oosterlee.

Gepost door Oosterlee op 27-01 11:48


Ons verwijt over traagheid naar wethouder Smeeman is ten eerste gebaseerd op een uitspraak in een uitzending van Flevo TV waar hij de burgers deze zomer verzekerde: ‘als iemand een oplossing heeft, dan wil ik het vandaag horen en gaan we het morgen uitvoeren’. Ten tweede heeft de wethouder c.q. de gemeente tot nu toe niet gereageerd op een brief van 75 ondernemers. Ten derde had een onderzoek naar de effectiviteit van micro-organismen bij stankoverlast en blauwalg allang gedaan en klaar kunnen zijn. Nu is het op de grote hoop van mogelijke oplossingen terecht gekomen. Een breed gedragen burger initiatief mag een andere behandeling verwachten. De burgers, de ondernemers en de media staan achter het burger initiatief van de modderballen. Alleen de politiek heeft haar bedenkingen. Mogen wij niet van de burgemeester en wethouders initiatief, daadkracht en verantwoordelijkheid verwachten als er een oplossing voor een acuut probleem door haar burgers aangedragen wordt dat alleen met medewerking van de gemeente opgelost kan worden? Robert van Harten

Gepost door Robert van Harten op 28-01 14:55

Betoog Politieke Markt van de heer van Harten, donderdag 25 januari


Dank u wel mevrouw de voorzitter voor het mogen voeren van het woord.

Geachte Raadsleden,

Ik dank de raad dat wij in de gelegenheid worden gesteld om ons EM-burgerinitiatief aan u voor te leggen.

Mijn naam is Robert van Harten, initiatiefnemer van wat in de volksmond het EM-modderballen project is gaan heten.

Wat ik u, namens de overige deelnemers aan ons burgerinitiatief, wil meedelen is opgebouwd uit 4 delen:

         Als eerste zal ik toelichten hoe dit initiatief tot stand is gekomen

         Vervolgens schets ik onze ervaringen rond het initiatief tot op heden

         Als derde punt zal ik kort de werking van EM micro-organismen toelichten

         En tot slot leg ik u enkele vragen voor waarvan wij het zeer op prijs zouden stellen als u die zou willen beantwoorden.


Het eerste deel: waarom zijn wij dit initiatief gestart?

Het initiatief is oorspronkelijk gestart omdat ik zelf, als bewoner van Almere Haven met een tuin grenzend aan het water voorbij de sluis, de afgelopen zomer veel last van de stank heb gehad.

Uit mijn ervaring met EM kwam het idee naar voren om het probleem met Effectieve Micro-organismen te gaan bestrijden.

Het EM verhaal begint bijzonder. De uitvinder, de Japanse professor Teruo Higa zag het potentiële belang bij milieuproblemen wereldwijd en heeft er bewust geen patent op aangevraagd. U zult zich realiseren dat dit heel bijzonder is. Over het algemeen kan men niet wachten bijzondere uitvindingen via patenten te gelde te maken. Deze professor schenkt feitelijk zijn vinding aan de wereldgemeenschap.

Omdat ik een idealistische ondernemer ben heb ik dezelfde houding als de uitvinder voortgezet en heb de kosten van ons modderballen initiatief zelf op me genomen. De producent van EM heeft hetzelfde gedaan en neemt het leeuwendeel van de initiële kosten voor zijn rekening door de schenking van 3.000 liter vloeibare EM en door de Bokashi-ballen tegen kostprijs te leveren.

Het verhaal gaat verder bij 2 grote projecten in India, één in de landbouw en één in de waterzuivering. De stichting waar ik voorzitter van ben heeft die projecten geïnitieerd. En door het succes heb ik groot vertrouwen gekregen in de praktische toepassingen van micro-organismen.

U begrijpt dat de link tussen het waterzuiveringsproject in India en het blauwalg probleem in de eigen achtertuin eenvoudig was gelegd. We hebben toen initiatief genomen om gemeente en waterschap te informeren en de producent in contact te brengen met de gemeente.

Toen ik echter eind deze zomer een artikel las over de mogelijke gezondheidsrisico’s van de giftige stoffen uit blauwalg vond ik dat ik zelf verantwoordelijkheid moest nemen. Zó is het initiatief geboren om samen met andere omwonenden actie te ondernemen richting de gemeente met als doel toestemming te krijgen voor de toepassing van EM in Almere Haven. Inmiddels liggen er 12.000 modderballen te wachten om met hun werk te mogen beginnen! En daar is haast bij omdat ze groter effect hebben naarmate ze eerder=langer in het water liggen. Op de werking kom ik straks nog terug.

Tot slot van dit eerste deel wil ik hier nog eens benadrukken hoe groot en acuut het probleem nu eigenlijk is. De HISWA heeft voorspeld dat het probleem in 2007 kan verdubbelen en het feit dat de Nieuwjaarsduik in Wierden afgelast moest worden vanwege blauwalg, geeft aan dat het seizoensprobleem wel eens veel langer kan gaan duren bij de huidige klimaatsveranderingen.

Tot zover de aanleiding tot ons initiatief. Ik zal nu ingaan op het tweede deel van mijn betoog, namelijk onze ervaringen met het initiatief tot nu toe en met name die met de gemeente Almere.

De contacten met de gemeente zijn niet altijd bemoedigend geweest en hebben op de betrokken burgers en mijzelf een indruk achtergelaten dat een betere communicatie met haar burgers heel gewenst was. Het niet ingaan op een verzoek de burgers te komen informeren en het niet beantwoorden van een brief van 75 ondernemers zijn voorbeelden. De argumenten die tegen EM werden gebruikt lijken af en toe wat ver gezocht en soms onjuist. Dat heeft ons teleurgesteld maar vooral ook verbaasd. Verbaasd omdat wij, misschien wel als naïeve burgers, hadden verwacht met open armen te worden ontvangen! Een burger initiatief is niet niets en het is ook niet niks waar we mee kwamen: een door onszelf en de producent gefinancierde oplossing voor een acuut, groot probleem, een oplossing die duurzaam, snel en goedkoop is, ondersteund door wetenschappelijk bewijs en praktijkvoorbeelden. Is de gemeente nog niet gewend aan initiatieven van burgers? Waarom, vragen wij ons af, heeft de gemeente zich niet rationeel opgesteld? 

Van een antwoord op deze vraag hebben wij overigens wel een vermoeden, namelijk dat politieke overwegingen een belangrijke rol zijn gaan spelen. Ik heb gehoord dat wij, de initiatiefnemers, er alles aan gedaan zouden hebben om de media en de politiek er bij te betrekken. Dit is niet juist. Eén lid van de EM-vereniging heeft een stukje naar een lokale Almeerse krant gestuurd en vervolgens ging het rollen. Meer kranten hebben het uit eigen beweging opgepikt, waardoor ook GroenLinks het initiatief uit eigen beweging omarmde. Wij hebben zelf met geen enkele partij of media contact gezocht. Het is een teken hoe breed ons initiatief aanspreekt en wordt gedragen. Het is een eigen leven gaan leiden.

Wij vermoeden dat sinds de omarming door GroenLinks de hele kwestie een politieke is geworden. Het gaat niet meer om de inhoud, maar om partijpolitiek. Wij, de betrokken burgers van Almere Haven, zijn met een a-politiek initiatief bezig. Wij willen dat het om de inhoud gaat en nergens anders over. Wij verwachten van de bestuurders van Almere dat zij ons initiatief op haar merites beoordelen en niet op de kleur van één van de boodschappers.

De contacten met Rijkswaterstaat verlopen iets beter. Wij hebben inmiddels 2 keer overleg gehad en de laatste keer gaf men zelfs aan blij te zijn met de extra aandacht die het blauwalgprobleem mede door ons nu heeft gekregen. Letterlijk is gezegd: door jullie is het blauwalg probleem voorgoed op de agenda gekomen en dat is ons al die jaren niet gelukt. Maar omdat zij afhankelijk zijn van een vergunningaanvraag door de gemeente zeggen zij dat ze momenteel ook niet veel anders kunnen doen dan afwachten. Onze mening als burgers is echter dat niets Rijkswaterstaat in de weg staat zelf onderzoek te doen. Rijkswaterstaat is verantwoordelijk voor onze waterkwaliteit en onderzoek naar onze oplossing is niet ingewikkeld.

Nu ben ik al bij het derde deel van dit betoog gekomen en zal ik kort uitleggen waaróm EM werkt en drie praktijkvoorbeelden geven.

EM wordt inmiddels in 50 landen geproduceerd en in ongeveer 130 landen gebruikt, in de landbouw, de veeteelt, bij waterzuivering, in stankverdrijving en bij afvalverwerking. Het product heeft het Nederlandse SKAL-keurmerk voor biologische productie. In de VS heeft de producent zelfs een food grade erkenning, wat betekent dat het geschikt is voor menselijke consumptie. Bijzonder is ook dat EM met succes grootschalig gebruikt is na de Tsunami en Katrina natuurrampen ter directe bestrijding van stankoverlast en schimmelvorming.

Ik noem u nu 3 voorbeelden uit de praktijk:

Voorbeeld 1. In een Japanse binnenzee – die dus in open verbinding staat met de oceaan – waren door watervervuiling in een periode van 10 jaar 95% van de mosselen verdwenen. Nadat bedrijven EM gingen gebruiken als biologische oplossing in plaats van chemische methoden kwamen de mosselen weer in aantallen terug. Op 15 km afstand van de EM applicatie werd dit effect waargenomen. Het argument dat EM alleen in gesloten wateren werkt, snijdt geen hout. Het is bovendien wetenschappelijk gezien geen rationeel argument.

Voorbeeld 2. is mijn eigen voorbeeld. Een distilleerderij in Zuid India produceert per dag 0,5 miljoen liter organisch zeer vervuild water. Geen enkele oplossing kon in de laatste 20 jaar het water onder de wettelijke norm brengen. Enkele weken EM toepassing bracht het water onder de wettelijke norm. De eigenaar van de distilleerderij is nu in gesprek met de Tamil Nadu regering om de extreem vervuilde kanalen van Chennai, een stad met 8 miljoen inwoners, met EM schoon te maken en het natuurlijk evenwicht en de vissen terug te brengen.

Voorbeeld 3. betreft een Fins meer met een oppervlakte van 150 ha, vergelijkbaar met het Weerwater. Het natuurgebied produceerde door een teveel aan blauwalg een grote stankoverlast. Door toepassing van 500 kg EM-Bokashi ballen, dat is ongeveer 1500 modderballen en 1000 liter vloeibare EM is het meer in 1 seizoen stankvrij geworden. Heel interessant is dat het piek fosfaatgehalte met 48% gedaald was en met een nog groter percentage buiten de piek. Dit praktijkvoorbeeld krijgt in Finland nu veel navolging. Ook interessant is dat de kosten hier slechts 10 euro per hectare bedroegen of 1000 euro per km2.

Zoals u waarschijnlijk weet worden in alle waterzuiveringsinstallaties in Nederland al micro-organismen gebruikt om het water te zuiveren. Daar is niets nieuws aan en niets bijzonders. Wat nieuw is, is het gebruik in open water tegen blauwalg. Ook nieuw is de bijzondere mix en effectiviteit van de micro-organismen.

Leuk en aardig zult u denken maar hoe gaan die micro-organismen het blauwalg probleem oplossen?

In het kort:

1. de EM micro-organismen consumeren de fosfaten in het water, zoals blijkt uit mijn voorbeeld van het Finse meer

2. u weet dat fosfaten de oorzaak zijn van het ontstaan en de groei van blauwalg: het is hun voedsel, dus veel fosfaat betekent veel blauwalg

3. de micro-organismen zijn dus de concurrent van de blauwalg.

4. bovendien bepaalt óf EM óf de blauwalg het evenwicht in het water. Competitieve exclusie is de wetenschappelijke term hiervoor. 

Door toevoeging van vloeibare EM en EM modderballen aan het water slaat het evenwicht om van een blauwalg ondersteunende biotoop naar een positieve micro-organismen biotoop waarin de blauwalg zich niet kan ontwikkelen.

De BEZEM convenant heeft tot doel in 10 tot 21 jaar het fosfaat gehalte in het water te verminderen met 60%. Als de EM micro-organismen fosfaten consumeren is het begrijpelijk dat EM een concurrerende oplossing is. 

Vergeet u niet dat het BEZEM-project een pilot project voor de EU is. Dit betekent dat als het in Almere lukt met de blauwalg bestrijding, het in heel Europa gaat lukken. Almere zet zich daarmee op de Europese kaart.

En hiermee kom ik tot het vierde en laatste deel van mijn betoog, namelijk de vragen die ik namens ons initiatief aan de raadsleden wil stellen. Vragen die voornamelijk zijn ontstaan na het antwoord van de gemeente op ons burgerinitiatief tijdens de politieke markt van 14 december jl.

Vraag 1.       zijn de raadsleden het met ons eens dat de bewoners en ondernemers van Almere Haven, van de gemeente mogen verwachten dat zij er alles aan doet om in ieder geval de stankoverlast vóór de zomer van 2007 te bestrijden?

En als u het hier mee eens bent, houdt dit dan niet per definitie in dat u naast de focus op de lange termijn – het convenant waarnaar wethouder Smeeman heeft verwezen – ook effectieve maatregelen moet nemen voor de korte termijn, en dat monitoring en het in kaart brengen van overlast volstrekt onvoldoende zijn?

Vraag 2.       Als de gemeente zelf nog geen oplossing heeft, waarom is er dan zoveel afhoudendheid ten aanzien van de oplossing die door honderden van uw eigen burgers en alle ondernemers van havenkom en winkelcentrum wordt gesteund en die zelfs mede door hen wordt gefinancierd?

De gemeente heeft toegegeven niet goed gecommuniceerd te hebben naar de burgers van Almere Haven. Het is nu de tijd om duidelijkheid aan de burgers te verschaffen over hoe de gemeente deze oplossing gaat behandelen. En heel belangrijk: heeft de gemeente een oplossing die de stankoverlast komende zomer kan voorkomen? En zo nee, dan is het uitermate belangrijk dat onderzoek wordt gedaan naar voorkoming van stank met EM.

Ter afsluiting wil ik u nog het volgende voorleggen. Het convenant waar wethouder Smeeman op inzet heeft als doel om over een periode van 10 tot 21 jaar, met een budget van 130 tot 250 en mogelijk zelfs 450 miljoen euro, de hoeveelheid fosfaten in het water van het Gooimeer terug te dringen met 60%.

Het probleem wordt bij de bron aangepakt. Als het zo is dat EM precies hetzelfde effect heeft, maar dan op korte termijn, biologisch, duurzaam en voor minder dan een miljoen, kan de gemeente dit initiatief toch niet op rationele gronden afwijzen of uitstellen?

Onze oplossing is nu op de grote hoop van oplossingen terecht gekomen. Onze oplossing is echter een geïntegreerde oplossing en geen symptoom bestrijding alleen. Het pakt de oorzaak aan en ook nog eens op een duurzame en snelle en goedkope wijze.

Wij vragen u als onze vertegenwoordigers van alle politieke partijen uw medewerking om de Almeerse wateren tot proefgebied voor een EM studie te verklaren. Het fosfaat gehalte van de wateren zal reeds jarenlang gemeten zijn. Laten wij EM en EM modderballen toevoegen en meten hoe snel en hoe sterk het fosfaatgehalte van het water afneemt. Het is de tijd voor de gemeente om zich van haar goede kant te laten zien.

En voor de havenkom vragen wij toestemming dan wel vergunning om bij stankoverlast van de blauwalg EM te kunnen sproeien om zo te laten zien dat de stank binnen enkele uren effectief te bestrijden is.

Dit is het einde van mijn betoog.

Ik dank u voor uw aandacht en wij kijken met spanning uit naar uw reactie.

Dank u wel.

EM Bokashi op televisie

      Geen reacties op EM Bokashi op televisie

Maandag 29 januari 2007 om 19:20 uur komt EM Bokashi op televisie.

In het programma van de ‘Club van 100’, ‘mensen helpen mensen’ zullen Frodo en Piet Dekker van de Heidevlinder – www.heidevlinder.nl – te zien zijn met de Bokashi methode die zij in de tuin toepassen.

– Nederland 2, maandag 29 januari 2007, 19:20 uur

– RVU, programma ‘Club van 100’

De dag na de uitzending is de aflevering online te zien op www.rvu.nl/clubvan100/

Burger Activiteit is verplaatst naar aanstaande donderdag 25 januari

Beste mensen,

De Burger Activiteit is verplaatst naar aanstaande donderdag 25 januari, zelfde tijd (20:15 tot 21:00 uur). Niet meer in de Witte Zaal maar in de Rode Zaal!

Komt allen en neem supporters mee. We laten ons niet wegwaaien! De Rode Zaal is kleiner, dus als wij die geheel kunnen vullen dan sterkt dat onze aanwezigheid.

Almere Vandaag heeft de 0,25 gram in de modderballen verhoogd tot 25 gram. Ik heb onderstaande reactie gegeven.

Twijfel over modderballen

Gepubliceerd op 19 januari 2007, 21:42

ALMERE VANDAAG, Maaike van den Bosch 

De kans dat Rijkswaterstaat een vergunning afgeeft voor het gooien van modderballen in het water in de Almeerse havenkom, is nihil. De modderballen zouden een oplossing zijn voor de blauwalg. Maar omdat de ballen kwik bevatten, is Rijkswaterstaat niet van deze methode gecharmeerd. ,,Kwik staat op de zwarte lijst omdat het het oppervlaktewater vervuilt", legt woordvoerder Anita Heimans uit.

Initiatiefnemer Robert van Harten draaide in november vorig jaar met een groep Havenaren 12.000 ballen in elkaar. Hij nam de kosten van vijfduizend euro op zich. Zoals het er nu naar uitziet, is de productie voor niets geweest. Van Harten vindt de opstelling van Rijkswaterstaat ’heel flauw’. ,,Er zit 25 gram kwik in vierduizend kilo modderballen. In een stuk gewoon hout zit al 25 keer meer aan kwik. De hoeveelheid is heel erg marginaal."

De kwik in de modderballen is volgens Van Harten aanwezig omdat het in het organische materiaal zit dat het voedsel vormt voor de micro-organismen. Deze organismen zorgen ervoor dat in het water het fosfaat-gehalte omlaag gaat. En dat zorgt er weer voor dat de blauwalg geen kans krijgt. ,,Maar de producent heeft al gezegd dat er ook organisch materiaal ingestopt kan worden, dat geen kwik in zich heeft."

De woordvoerster van Rijkswaterstaat laat weten momenteel druk bezig te zijn met het inventariseren van diverse oplossingen om de overlast van blauwalg tegen te gaan. Zij verwacht in maart een advies aan de gemeente en het Waterschap Zuiderzeeland te kunnen presenteren. Die moeten dan bepalen welke maatregelen worden genomen en welke vergunningen aangevraagd moeten worden. Van Harten legt donderdag op de politieke markt aan de gemeenteraadsleden uit wat de modderballen-oplossing precies inhoudt. De Almere Partij en GroenLinks hebben het initiatief al omarmd en willen dat de grachten, de havenkom, de jachthaven in Haven en het Weerwater als proefgebied worden aangewezen.

Reacties

Er zit niet 25 gram kwik in 4000 kg modderballen, maar slechts een kwart gram (0,25 gram). Anders gezegd 1 deeltje op 16 miljoen! Ik vind het spijkers op laag water zoeken, omdat in elke vulling in ons gebit al 4 keer meer kwik zit dan in 12.000 modderballen. Met een gemiddeld aantal van 8 vullingen, hebben de meeste Nederlanders al 32 keer meer kwik in hun gebit.

Regels zijn regels, maar het moet gezegd dat de producent al medegedeeld heeft dat hij de materialen voor de modderballen zonder die kwik kan leveren. Daar is Rijkswaterstaat van op de hoogte. Het is "Cry Wolf" informatie van Rijkswaterstaat.

Robert van Harten, initiatiefnemer

Gepost door Robert van Harten op 21-01 17:09

Burger Activiteit EM modderballen op Politieke Markt in Stadhuis Almere

19-01-2006 Laatste nieuws:


Politieke markt als gevolg van storm verplaatst naar 25 januari


 Het is zover! Komt allen!

 Uw Burger Activiteit om het Blauwalg probleem met EM modderballen op te lossen wordt door de Raad behandeld!

 

Tijdstip: Donderdag 25 januari van 20:15 tot 21:00 uur

Plaats: Politieke Markt, het Stadhuis, de Rode Zaal (2de verdieping).

Wij willen dat de Almeerse wateren tot proefgebied wordt verklaard zodat de stankoverlast komende zomer effectief bestreden of zelfs voorkomen kan worden.

In het huidige plan (het BEZEM convenant) komt de oplossing op zijn vroegst in het jaar 2017. De kosten voor de betrokken gemeenten bedragen minimaal 130 miljoen en maximaal 450 miljoen euro.

Met EM modderballen en effectieve micro-organismen is de oplossing deze zomer al mogelijk en voor minder dan 1% van de kosten en met hetzelfde effect: reductie van het fosfaatgehalte in het water met 60%.

Laat uw stem komende donderdag horen! Kom naar de Politieke Markt in het Stadhuis.