Blauwalg domineert dankzij pesticiden

      Geen reacties op Blauwalg domineert dankzij pesticiden

bron: Wageningen Universiteit en Researchcentrum, 6 apr 2006

Berichten dat de giftige blauwalg het zoete water verovert komen uit alle delen van de wereld. Biologen zoeken de oorzaak in het warmere klimaat en steeds hogere concentraties meststoffen in water. Volgens dr. Miquel Lurling van Wageningen Universiteit zijn ze een belangrijke factor vergeten: bestrijdingsmiddelen.

‘In Brazilië overleden in 1996 geleden tientallen mensen doordat blauwalgen terecht waren gekomen in hun nierdialyseapparatuur’, zegt dr. Miquel Lurling, verbonden aan de leerstoelgroep Aquatische ecologie en waterkwaliteitsbeheer. ‘Uit China komen berichten over levertumoren in streken waar blauwalgen in het water zitten. En hier in Nederland moeten er in de zomer steeds vaker recreatieplassen dicht door blauwalgen. Ze rukken op.’

Blauwalgen produceren giftige stoffen. Komen de ogen of de huid daarmee in contact, dan veroorzaken ze irritaties. Krijg je die stoffen binnen, omdat je bijvoorbeeld tijdens het zwemmen water binnenkrijgt, dan kun je misselijk worden, koorts krijgen en soms zelfs leverschade oplopen.’

Wetenschappelijk is de aanduiding ‘blauwalg’ niet correct. ‘Het zijn cyanobacteriën’, zegt Lurling. ‘Ze danken die naam aan een pigment dat ze een blauwe kleur geeft. Ze behoren tot de oudste organismen die je op aarde kunt vinden. Maar in het spraakgebruik heeft iedereen het over blauwalgen.’

Cyanobacteriën komen praktisch overal voor. ‘De problemen ontstaan als ze gaan domineren’, zegt Lurling. ‘In ons laboratorium hebben we willen achterhalen of herbiciden daarbij een rol spelen.’ In een publicatie in het tijdschrift Chemosphere beschrijven Lurling en zijn collega ir. Ivo Roessink van onderzoeksinstituut Alterra dat door het in Nederland toegelaten herbicide metribuzin de cyanobacterie microcystis de onschadelijke groene alg scenedesmus moeiteloos verdringt.

‘Zonder bestrijdingsmiddel was de cyanobacterie in onze proefopzet kansloos’, zegt Lurling ‘Als je het experiment begint in een aquarium waarin de cyanobacterie de overhand heeft, dan wordt de groene alg uiteindelijk de dominante soort. Maar dat verandert als je het bestrijdingsmiddel in het systeem brengt. Dan wint de cyanobacterie. Ook als die aanvankelijk in de minderheid is.’

De concentraties die de onderzoekers gebruikten waren hoog, maar kunnen in praktijk voorkomen. ‘We denken dat er in het late voorjaar en vroeg in de zomer een window for dominance opengaat’, zegt de onderzoeker. ‘Dan is het ecosysteem in sloten en plassen extra kwetsbaar voor de impact van bestrijdingsmiddelen. Als je dan gaat spuiten, en een regenbuitje de bestrijdingsmiddelen in het water brengt, dan zijn de kansen voor de cyanobacterie optimaal.’

Lurling gaat verder met zijn onderzoek. Een volgende stap is het onderzoeken van het effect van bestrijdingsmiddelen op kleine organismen die algen eten. ‘Minder groene algen betekent minder dierlijk plankton’, zegt Lurling. ‘De biodiversiteit zou wel eens kunnen afnemen door bestrijdingsmiddelen.’

Willem Koert

Debat over blauwalg op donderdagvanavond 22 februari gaat niet door en wordt verplaatst

Het debat over de blauwalg van donderdagavond 22 februari gaat niet door en zal worden verplaatst.

Voor de tweede maal is het debat door de gemeente uitgesteld, vermoedelijk met 2 of 3 weken.

Wilt u allen de mensen inlichten waarvan u weet of denkt dat zij donderdagavond naar de Politieke Markt wilden komen?

Heel jammer maar we moeten nog even geduld hebben. 

Blauwalg motie voor proefneming met EM, donderdag 22 februari, 21:30 uur grote zaal van het Stadhuis

Oproep aan iedereen om naar het Stadhuis van Almere te komen

donderdag 22 februari, 21:30 uur

De GroenLinks motie om een proef met EM te houden in de Haven en in het Weerwater wordt donderdagavond 21:30 uur behandeld in de grote zaal van het Stadhuis.

Het is nu aan ons om gezamenlijk te laten zien waar we met z’n allen het laatste half jaar voor hebben gestreden.

Door maandenlang actie voeren hebben wij er voor gezorgd dat het blauwalg probleem ruim aandacht heeft gekregen in de media en op de agenda van de gemeente is gezet.

Na een hele serie openbare bijeenkomsten op het stadhuis zijn we nu zover gekomen dat er een motie ligt, die door bijna alle oppositie partijen wordt ondersteund en die de gemeente opdracht geeft om per direct een proef te starten met EM in Almere Haven en in het Weerwater.

De partijen die Almere besturen, PvdA, VVD, CU en CDA, liggen nog steeds dwars en laten de burgers in de kou- uh… blauwalg staan. Tot nu toe willen ze ons met een kluitje in het riet sturen en vinden dat hun oplossingen goed genoeg voor ons zijn.

Door onze massale aanwezigheid kunnen wij helpen deze fracties te overtuigen de burgeractiviteit serieus te nemen.

Middels het aannemen van deze motie door de gemeente kan het probleem toch nog op korte termijn opgelost worden. We willen geen zelfde zomer meer meemaken als vorig jaar.

email reactie

      Geen reacties op email reactie

Mijnheer,

Met belangstelling volg ik uw activiteiten om de blaauwalg te verwijderen. Ik weet uit eigen ervaring hoe moeilijk het is om de heren politici te overtuigen van de kracht van EM.

De opmerking van het PvdA raadslid ( U vermeld helaas zijn naam niet ) is hier weer een duidelijk bewijs van.

Boeren /tuinders die EM gebruiken zijn zeker niet achterlijk maar volgens mij hun tijd ver vooruit. Ik hoop dat U dit raadslid duidelijk kan maken dat zulke domme opmerkingen niet worden gewaardeerd .

Mocht een bezoek aan onze kwekerij bijdragen tot een positieve wending , kunt u altijd contact met mij opnemen

M. vr groet

Dick van der Maat, www.dvdmaat.com

Politieke Markt over blauwalg van donderdagvanavond 8 februari gaat niet door en wordt verplaatst

De Politieke Markt over de blauwalg van donderdagvanavond 8 februari gaat niet door en zal worden verplaatst. Dit houdt verband met het onderzoek over de grondwaterkwestie van burgemeester Jorritsma. Dit onderzoek wordt morgen in de gemeenteraad besproken. De raadsleden hebben gisteravond besloten dat alle andere agendapunten om die reden doorgeschoven worden naar een volgende keer, dus ook het debat over blauwalg. De eerstvolgende mogelijkheid is dan, zoals het er nu naar uitziet over 2 weken, donderdag 22 februari.

Wilt u allen de mensen inlichten waarvan u weet of denkt dat zij donderdagavond naar de Politieke Markt wilden komen?

Heel jammer maar we moeten nog even geduld hebben

Opmerkingen Pvda bij Burger activiteit niet gestaafd door feiten

De Pvda heeft bij de burger activiteit naar voren gebracht dat Wageningse onderzoeken hebben aangetoond dat EM niet werkt.

Bij navraag bleek het niet over meerdere maar om slechts één onderzoek te gaan). Dit was niet een onderzoek naar blauwalg maar naar rundermest/ graslanden (1).

Het doel van het onderzoek was niet te bewijzen dat EM zou werken maar juist te bewijzen dat EM niet werkt.

Het is natuurlijk heel eenvoudig om een onderzoek te laten mislukken als dat je doel is, bijvoorbeeld:

1. de richtlijnen die de producent heeft aangeven voor dit onderzoek zijn niet gevolgd;

2. bovendien zijn handelwijzen uitgevoerd die een boer in de praktijk nooit zal uitvoeren;

3. de meetmethode die gebruikt wordt om de micro-organismen te meten was gebrekkig aangezien maar een deel van de micro-organismen daarmee gemeten kan worden;

4. als men vervolgens zegt dat er minder soorten micro-organismen in EM zitten dan in de literatuur gezegd wordt, en bovendien de gisten in de EM helemaal niet gevonden zijn, is het wetenschappelijk gehalte van dit aangehaalde onderzoek beneden elk wetenschappelijk peil.

De opmerking van Edwina Molina van Groen Links dat politici zich niet met de beoordeling van wetenschappelijk onderzoek dienen bezig te houden is zeer juist gebleken. De opmerking van Pvda Raadslid dat je boeren alles wijs kan maken krijgt met bovenstaande een wrange bijsmaak.

Burgers met een goede intentie en een burgeractiviteit dienen met meer zorgvuldigheid benaderd te worden.

De Pvda had beter kunnen kijken naar een onderzoek (2) van de Universiteit van Bochum (zie Persbericht 2005 | Projectresultaten 2006) waar wel het effect van EM op blauwalg onderzocht is. Dit onderzoek toonde aan dat de blauwalg in 2 meertjes/vijvers in de stad effectief met EM te bestrijden is. De opmerking dat EM in het Finse meer niet gewerkt zou hebben bleek het Pvda raadslid niet te kunnen onderbouwen met feiten dan wel onderzoek.

(1) Verantwoorde toepassing van rundermest in graslandbodems, Universiteit Wageningen

(2) Onderzoek nar het effect van EM op blauwalg, Universiteit van Bochum: Persbericht 2005 | Projectresultaten 2006.