Politieke Markt 8 maart

      Geen reacties op Politieke Markt 8 maart
Studie naar effect modderballen op blauwalg en effect EM bij stankoverlast –

De heer Sjaak de Wit, directeur Rijkswaterstaat, deed tijdens zijn presentatie ter bestrijding van de blauwalg overlast de aanbeveling aan de Gemeente om het effect en de werking van EM modderballen te laten onderzoeken door Rijkswaterstaat/RIZA en de Universiteit Wageningen.

Rijkswaterstaat is nog niet overtuigd van de effectiviteit van EM modderballen. Zij baseren zich daarbij tevens op een rapport van Delft Hydraulics onderdeel van de Universiteit Delft.

In dat rapport wordt gesteld dat er geen gepubliceerde studies bestaan met betrekking tot de toepassing van EM bij blauwalg. Wij hebben echter een studie van de Universiteit van Bochum op onze site staan. Het betreft een 2-jarige studie in stadsvijvers in Munster, waarbij de stankoverlast verdween. De blauwalg verdween, het water werd helder en het fosfaatgehalte nam in het 1ste jaar met 48% en in het 2de jaar met nog eens 35% af (in 2 jaar werd dus bereikt wat in het BEZEM convenant 7 tot 10 jaar duurt).

Lees hier de onderzoeksresultaten: Persbericht 2005 | Projectresultaten 2006

Een interessante wetenschappelijke behandeling van het algenprobleem is ook te vinden op http://www.multikraft.at/01051/pdf/TeubnerEMSchwimmteichen.pdf

Mooie foto’s van voor en na behandeling met EM van een bronwater bad met algenoverlast zijn hier te zien: http://www.quellenbad-bunsoh.de/index.html

Foto’s van voor toepassing van EM en na toepassing van EM

Het rapport probeert ook korte metten te maken met het wetenschappelijk onderzoek van het Finse meer. Het haalt contacten aan met Finse wetenschappers die de resultaten opeisen zonder eigen wetenschappelijke publicaties (!). Het succes wordt toegeschreven aan sanering van de nutriëntenbelasting gecombineerd met wegvangen van vis. Uit de BEZEM convenant weten we dat zo’n sanering vele jaren in beslag neemt, terwijl de resultaten in 1 seizoen werden waargenomen. Op het internet is ook te lezen dat de vissen niet weggevangen zijn maar door zuurstofgebrek in het vorige seizoen zijn dood gegaan. Het lijkt erop dat men in Finland het effect van EM wil ontkennen en het resultaat graag aan iets anders wil toeschrijven. Dit gebeurt echter zonder wetenschappelijke publicatie. Het lijkt er zelfs op dat de overheid niets heeft ondernomen en men het succes alleen toeschrijft aan natuurlijke processen. Het feit dat ondanks de supersnelle resultaten in het Finse meer (de stankoverlast en het blauwalg probleem zijn in 1 seizoen verdwenen!) geen enkele genoemde maatregel overgenomen is in het Delftse rapport, geeft ons inziens aan dat ook Delft en Rijkswaterstaat de verklaringen van de Finse wetenschappers niet serieus heeft genomen.

Zie http://www.kashimori.com/english/kashimori_en.html en http://emtechnologynetwork.net/eve/forums/a/tpc/f/3736032024/m/1571065434

In het genoemde rapport wordt afgeraden om EM Bokashi ballen in de havenkom te gebruiken. Wij hebben de volgende nuanceringen bij de redenen die daarvoor aangedragen worden:

 • De bewering dat het gebruik van EM bij blauwalgbloei en stankoverlast niet op wetenschappelijk niveau gevalideerd is dient gezien bovenstaande informatie genuanceerd te worden.
 • Het punt dat de chemische en biologische samenstelling van de EM supplementen niet precies bekend is, is snel te verhelpen door dit te laten onderzoeken. Aangezien dit ook later in het rapport wordt aanbevolen kan dit niet als probleem voorgesteld worden.
 • Hetzelfde geldt voor de chemische eigenschappen van de modder die gebruikt wordt voor de modderballen.
 • Het argument dat de toxische effecten van alle ingrediënten en EM in het bijzonder niet bekend zijn is een vreemd argument, aangezien in de meer dan 20 jaar dat EM in meer dan 100 landen gebruikt wordt er nooit 1 publicatie verschenen is waarin EM toxisch is gebleken.
 • Ook wordt in het rapport gesteld dat EM niet de volledige oplossing kan zijn voor de havenkom en dat de fabrikant hierin niet realistisch is. Dit is een onjuiste voorstelling van zaken. Vanaf het begin heeft de fabrikant gesteld dat aanvullende maatregelen nodig zijn omdat blauwalg voortdurend wordt aangevoerd vanuit het Gooimeer. De fabrikant heeft zelfs enige maanden geleden de aanbevelingen van Rijkswaterstaat (bubbelscherm en drijfschermen) als aanvullend aanbevolen, zoals in de verslaggeving op deze site te lezen is.

  Wij zijn bijzonder blij met de aanbeveling in dit rapport om onderzoek te doen naar het effect van EM modderballen en geactiveerde EM bij stankoverlast. Rijkswaterstaat heeft deze aanbeveling overgenomen of is tot dezelfde conclusie gekomen. De Gemeente heeft reeds toegezegd het advies van Rijkswaterstaat zeer serieus te nemen.

  Rijkswaterstaat heeft geen oplossing gepresenteerd voor het geval er weer stankoverlast optreedt. Daarom hopen wij dat het onderzoek naar het gebruik van EM bij stankoverlast snel uitgevoerd zal worden, zodat de omwonenden en ondernemers van Almere Haven er reeds deze zomer profijt van kunnen hebben.

  Vrees voor nieuw blauwalgprobleem - Aanpak blauwalg hetzelfde

  Almere Vandaag, 9 maart 2007

  ALMERE/MICHELLE KOORING –

  Havenmeester Piet Zandstra, Horeca Havenkom en Robert van Harten, voorzitter van de EM-werkgroep, zijn niet gerust op de maatregelen die de gemeente wil nemen om een nieuwe blauwalgplaag te voorkomen. De partijen menen dat de gemeente vooral in wil zetten op symptoombestrijding, maar niet op de daadwerkelijke aanpak van blauwalg.

  Rijkswaterstaat (RWS) heeft afgelopen maanden diverse methoden om de overlast van de blauwalg aan te pakken onder de loep genomen. En de gemeente geadviseerd te zorgen voor circulatie in het water, een luchtbellenscherm bij de ingang van de haven en drijfschermen net buiten de haven te plaatsen, het water te verversen en algendrijflagen te ruimen.

  Abdul Moach, woordvoerder van Horeca Havenkom, had meer verwacht van het advies van RWS. ,,Dit zijn dezelfde maatregelen als vorig jaar, alleen willen ze nu een week eerder beginnen. Wij hebben wel de indruk dat de gemeente ons probleem serieus neemt, maar we zijn sceptisch over de adviezen van RWS.” Ook havenmeester Zandstra heeft weinig vertrouwen in de voorgedragen aanpak. Zandstra: ,,Het probleem komt vanuit de Eem. Zolang daar niets aan de verontreiniging wordt gedaan, blijft het hier water naar de zee dragen. Deze voorstellen zijn slechts symptoombestrijding.”

  Moach en Zandstra zeggen meer vertrouwen te hebben in de voorgestelde aanpak van de EM-werkgroep. Deze groep wil modderballen met effectieve micro-organismen (EM) in het water gooien. De EM zou de blauwalg neutraliseren. RWS wil dit eerst in een laboratorium onderzoeken. ,,Wij hebben groot vertrouwen in deze methode. We hopen dat het onderzoek zo snel mogelijk wordt afgerond, zodat als er komende zomer weer problemen ontstaan we EM kunnen sproeien”, aldus Van Harten.

  De 12.000 modderballen die vrijwilligers in november hebben gemaakt, gaan overigens de verkoop in.

  = ================================================

  Aanpak blauwalg hetzelfde

  Almere Vandaag, 9 maart 2007

  ALMERE / Maaike van den Bosch –

  Circulatie in het water, een luchtbellenscherm bij de ingang van de haven, drijfschermen net buiten de haven, verversen van het water en het ruimen van algendrijflagen. Met deze maatregelen kan het best de overlast van blauwalg in de havenkom van Haven worden bestreden. Dit adviseert Rijkswaterstaat (RWS). Wethouder Henk Smeeman (VVD) neemt dit advies ter harte en legt over twee weken de gemeenteraad een concreet voorstel voor.

  Directeur Sjaak de Wit van RWS presenteerde gisteren tijdens de politieke markt zijn bevindingen. Aanleiding voor het onderzoek was de enorme stankoverlast die de blauwalg vorige zomer veroorzaakte.

  De lange lijst met mogelijke oplossingen is onderzocht op een aantal criteria, zoals snelle inzetbaarheid, bewezen effectiviteit, nadelige gevolgen en wettelijke kaders. De voorgestelde maatregelen zijn weinig vernieuwend, zo gaf De Wit toe. ,,Het zijn geen tovermiddelen. Circulatie is belangrijk omdat blauwalg licht nodig heeft om te groeien. En de drijfschermen moeten ervoor zorgen dat de algen niet de havenkom in kunnen komen.”

  Daarnaast wil RWS in een laboratorium onderzoek doen naar de effectiviteit van modderballen. Bewoners en ondernemers hadden enkele weken geleden op de politieke markt gepleit voor deze oplossing. Volgens De Wit is de werking van deze ballen echter allerminst bewezen.

  Verder wordt er in Zeeland een proef gehouden met ultrasoongeluid. Hierbij wordt geluid geproduceerd door een geluidsbron onder het water waar de blauwalg niet tegen kan.

  Om het ontstaan van blauwalg te kunnen voorkomen, is langdurig onderzoek nodig, zo gaf wethouder Smeeman aan. Dit duurt circa zeven tot tien jaar.

  =================================================

  Advies blauwalg gereed jachthaven Almere haven

  Datum: 10-03-2007 – Bron: Rijkswaterstaat

  www.watersport-bank.com

  Donderdagavond 8 maart heeft Rijkswaterstaat op de politieke markt van Almere het advies over blauwalg-problematiek gepresenteerd. Het advies geeft maatregelen die de gemeente kan nemen ter voorkoming van blauwalg in de havenkom en jachthaven in Almere Haven en voor de bestrijding van overlast. Ondertussen werkt Rijkswaterstaat samen met waterschappen en gemeenten ook aan een structurele verbetering van de waterkwaliteit op de langere termijn.

  Belangrijk element in het advies is een intensief monitoring programma van Rijkswaterstaat. Dit maakt het mogelijk om de gemeenten rond het Gooi- en Eemmeer vroegtijdig te kunnen waarschuwen, zodat zij snel maatregelen kunnen nemen om overlast te voorkomen of zonodig te bestrijden. Dat kan met in het advies opgenomen maatregelen als het gebruik van drijfschermen, luchtbellenschermen en beluchting.

  Rijkswaterstaat geeft geen ruimte voor inzet van chemische middelen omdat ze ongewenste stoffen toevoegen aan het watersysteem. Voor de EM-modderballen geldt dat deze de selectie nog niet hebben gehaald. Het is nog niet duidelijk hoe ze werken en of ze mogelijk schadelijke effecten hebben op het watersysteem. Dit wordt in samenwerking met andere onderzoeksinstituten nader onderzocht.

  Door een combinatie van teveel fosfaten in het water en hogere temperaturen kan een explosieve groei van blauwalg optreden. Problematiek van stinkende drijflagen blauwalg was voor Almere erg actueel in de zomer van 2006. Daarom is op initiatief van de gemeente een project opgezet om te komen tot een actieplan dat nog voor de zomer van 2007 operationeel is. Als beheerder van de rijkswateren heeft Rijkswaterstaat samen met de Gemeente en het Waterschap Zuiderzeeland hard gewerkt aan het plan, dat zoals afgesproken begin maart gereed is gekomen.

  De overlast van de blauwalg zal nog een flink aantal jaren op deze manier bestreden moeten worden. Rijkswaterstaat werkt ondertussen samen met andere organisaties aan een structurele verbetering van de waterkwaliteit. Zo werd in op 5 juli 2006 het convenant BEZEM ondertekend. Daarin spraken Rijkswaterstaat, Waterschap Vallei & Eem en de gemeenten Almere, Blaricum, Bunschoten, Huizen, Naarden, Nijkerk en Zeewolde af om samen te werken aan een schoner Eem- en Gooimeer. Zo gaat het Waterschap investeren in verbetering van alle rioolwaterzuiveringsinstallaties en maatregelen in het landelijk gebied. Rijkswaterstaat gaat inrichtingsmaatregelen treffen in het Eemmeer en ook de verschillende gemeenten willen hun bijdrage leveren aan schoner water.

  De presentatie van Rijkswaterstaat op Omroep Flevoland

  Bron: Omroep Flevoland.

  Interview met ir. de Wit, Directeur Rijkswaterstaat en met Robert van Harten, initiatiefnemer van het EM Modderballen project, over de presentatie van het onderzoek van Rijkswaterstaat aan de gemeente Almere op 8 maart 2006:

  Klik hier om de interviews te bekijken

  Klik hier om de interviews te beluisteren.

  Lees hier het advies rapport van Rijkswaterstaat

  Laatste Nieuws 8 maart 17.00 uur

        Geen reacties op Laatste Nieuws 8 maart 17.00 uur

  Bij de presentatie van Rijkswaterstaat aan de ondernemers van Almere Haven in Brasserie Bakboord deze middag heeft Rijkswaterstaat in haar advies aan de gemeente onderzoek naar EM modderballen (door Rijkswaterstaat/RIZA en Universiteit Wageningen) meegenomen. Het advies aan de gemeente werd als zwaarwegend omschreven.

  De vraag of na onderzoek en gebleken effectiviteit EM ook ingezet zal gaan worden bij stankoverlast werd niet duidelijk beantwoord. De indruk werd gewekt dat de reeds geplande maatregelen voldoende zullen zijn en dat onderzoek naar EM alleen wordt gedaan om van de vraag of modderballen effectief zijn af te komen.

  Onze mening is dat Rijkswaterstaat zich onpartijdig en wetenschappelijk dient op te stellen. Eerst onderzoek doen en daarna pas een mening vormen is de juiste volgorde. Het feit is dat er weinig onderzoek is gedaan naar de bestrijding van blauwalg in het algemeen en het is ook een feit dat er weinig onderzoek is gedaan naar de effectiviteit van EM bij de bestrijding van blauwalg. Het is aan Rijkswaterstaat/RIZA om gedegen onderzoek te doen naar het effect van EM modderballen bij blauwalg en onderzoek naar het gebruik van EM bij stankoverlast. Deze onderzoeken dienen in samenspraak met de producent te worden opgezet om te voorkomen dat er fouten in de onderzoeksmethodiek sluipen.

  Overigens zal het bij voorkomende stankoverlast deze zomer voor elke persoon eenvoudig zijn om te onderzoeken of EM de stank van blauwalg direct kan neutraliseren. Een emmertje blauwalg uit de havenkom of de gracht halen, vervolgens wat EM sproeien en onze neus vertelt of EM effectief is grin.

  Aanpak bestrijding blauwalg, presentatie Rijkswaterstaat, donderdag 8 maart, 20:15 uur

  Aanpak bestrijding blauwalg, presentatie Rijkswaterstaat,

  donderdag 8 maart, 20:15 uur

  Rode Zaal (2de verdieping) van het Stadhuis.

  Na lang wachten worden vanavond de onderzoeksresultaten en de voorgenomen maatregelen tegen de blauwalg door Rijkswaterstaat gepresenteerd.

  De EM Vereniging heeft inzicht gekregen in de rapporten. Rijkswaterstaat adviseert hierin reeds bekende maatregelen zoals een bellenscherm, drijfschermen en gestuurde watercirculatie. Allen mechanische bestrijdingsmiddelen om te voorkomen dat blauwalg de havenkom indrijft en zich daar kan ontwikkelen.

  De EM oplossing wordt vanwege het kwikgehalte en zinkgehalte van de EM Bokashi ballen afgewezen. Vreemd genoeg wordt nergens ingegaan op de oplossing tegen de stankoverlast door middel van het sproeien van EM vloeistof over het water. Bij die oplossing kan geen sprake zijn van kwik of zink. En juist die oplossing is door haar snelle werking en lage kosten uitermate geschikt als oplossing tegen acute stankoverlast voor ondernemers en omwonenden.

  Rijkswaterstaat geeft een tweede reden om de modderballen niet toe te passen: in de modderballen zitten fosfaat en stikstof en dat zijn juist de ingrediënten die men via het BEZEM project wil verwijderen. Dit is een verbazend argument. De modderballen zijn verrijkt met fosfaat en stikstof als voedsel voor de micro-organismen om ze in leven te houden. De bedoeling van de micro-organismen is om het fosfaatgehalte in het water te verminderen! Een parallel is: om een miljoen te besparen mag niet eerst 100 euro geïnvesteerd worden. Dat de kost voor de baat uitgaat is niet bekend bij Rijkswaterstaat grin. Rijkswaterstaat heeft duidelijk niet nagedacht en stelt zich niet rationeel op.

  Het onderzoeksrapport van een onafhankelijk bedrijf adviseert om laboratorium onderzoek te doen naar de effectiviteit van EM bij blauwalg met behulp van water uit de havenkom. Rijkswaterstaat maakt echter geen melding hiervan in haar rapport en aanbevelingen. Het blijft een vreemde zaak dat Gemeente en Rijkswaterstaat de EM oplossing en de Burger Activiteit blijven tegenwerken, temeer dat uit de rapporten geen alternatieve oplossing naar voren is gekomen (anders dan symptoom bestrijding, te weten mechanische bestrijding).

  Het project BEZEM wordt gezien als oplossing voor de (heel) lange termijn, terwijl bekend is dat de effectiviteit niet zeker is (blauwalg expert Miguel Lurling van de Universiteit Wageningen zegt dat bestrijdingsmiddelen een essentiële rol spelen in de opkomst van de blauwalg). Dat een risico genomen wordt met investeringen van 130 tot 450 miljoen, terwijl onderzoek met EM kan aantonen dat EM het zelfde resultaat op korte termijn en tegen een fractie van de kosten kan geven, geeft te denken.

  Benieuwd? Kom vanavond om 20:15 uur naar de Rode Zaal!

  Indiener voorstel: De heer H. Smeeman
   Onderwerp: Aanpak bestrijding blauwalg
   Aanleiding: 
  De afgelopen tijd hebben Rijkswaterstaat en het waterloopkundig laboratorium onderzoek gedaan naar mogelijke maatregelen ter bestrijding van blauwalg. Zowel de eerste resultaten als een plan van aanpak van maatregelen zullen hier gepresenteerd worden.
   Doel bespreking: 
  Raadsleden informeren over de onderzoeksresultaten en de voorgenomen maatregelen.
   Voorgestelde wijze van bespreking:  
  Presentatie van Rijkswaterstaat over de onderzoeksresultaten en plan van aanpak van maatregelen. Toelichting van de portefeuillehouder over de rol van de gemeente in het plan van aanpak en het communicatietraject hierover.