Overlast van blauwalg in Almere Haven

      Geen reacties op Overlast van blauwalg in Almere Haven

GroenLinks – 16 november 2006 – E.M. Molina – mondeling beantwoord 7 december 2006

bron: http://www.almere.nl/live/index.jsp?nav=1461&loc=196837&det=131437

Toelichting:

De bewoners, ondernemers en bezoekers van Almere Haven hebben dit jaar ernstig hinder ondervonden van de blauwalg. De locale kranten stonden en staan de laatste tijd vol verontrustende berichten over deze overlast en de gevolgen voor de volksgezondheid en de horeca in de havenkom. Ook maken de kranten melding van een groep bewoners die menen een milieu vriendelijke middel te hebben gevonden die een definitief einde kan maken aan de blauwalg overlast.

Om enig inzicht te verkrijgen in de “blauwalgenproblematiek” in het bijzonder in de Havenkom van Almere Haven stellen wij daarom deze vragen. Wij gaan ervan uit dat de desbetreffende wethouder ons informeert.

Het college wordt verzocht de volgende vragen mondeling te beantwoorden:

  1. De bewoners, ondernemers en bezoekers van Almere Haven hebben dit jaar ernstig hinder in het bijzonder de stankoverlast ondervonden van de blauwalg. Welke maatregelen heeft u getroffen om de problematiek op te lossen?
  2. Wat zijn de kosten die hiermee gemoeid waren?
  3. Wat waren de resultaten van deze maatregelen?
  4. Wat en hoe groot was de schade ten gevolge van de blauwalg voor de bewoners en horeca in de havenkom?
  5. Wie is aansprakelijk voor deze schade? 
  6. Recent hebben ook de leden van de Effective micro-organismen (EM) vereniging een oplossing aangedragen en hebben bewoners en ondernemers het initiatief genomen op eigen gelegenheid een proef daarmee te nemen. Wat vindt u van deze oplossing en hoe bent u met dit specifieke initiatief van bewoners omgegaan?
  7. Wat verwacht de gemeente volgend jaar aan overlast door de blauwalg bij ongewijzigd beleid?
  8. Op welke wijze wilt u volgend jaar voorkomen dat vergelijkbare problemen met blauwalg optreden en welke rol kan EM daarin spelen?

Mondeling beantwoord carrousel 7 december 2006

De voorzitter opent de vergadering. Twee insprekers zullen het woord voeren. Het gaat vanavond om de beantwoording van de vragen van GroenLinks. De voorzitter vraagt de raadsleden zich daartoe te beperken.

De heer R. van Harten, namens de Effectieve Micro-organismen Vereniging Nederland:

(Inspreektekst bijgevoegd)

De heer  B.J. van der Woude, voorzitter Watersportvereniging Almere Haven:

(Inspreektekst bijgevoegd)

De voorzitter bedankt beide insprekers en vraagt wethouder Smeeman antwoord te geven op de vragen van GroenLinks.

Wethouder Smeeman zegt dat het college de vragen van GroenLinks heeft besproken en een schriftelijke reactie heeft voorbereid. Aangezien verzocht is dit onderwerp mondeling te behandelen zullen de antwoorden worden voorgelezen.

De bewoners, ondernemers en bezoekers van Almere Haven hebben dit jaar ernstig hinder, in het bijzonder stankoverlast, ondervonden van de blauwalg. Welke maatregelen heeft u getroffen om de problematiek op te lossen?

In de periode van extreme overlast tussen week 32 t/m week 42 door de blauwalg in de havenkom van Almere Haven zijn de volgende maatregelen getroffen. Dode vis is regelmatig opgeruimd. De laag met dode en levende algen is regelmatig afgezogen. In week 33 is met behulp van een groot schip waterstroming gecreëerd zodat zuurstofrijk water het zuurstofarme water in de havenkom kon vervangen zodat vissen in leven konden blijven. Van week 36 t/m 42 is een scherm voor de ingang van de havenkom gelegd om te voorkomen dat er opnieuw blauwalg de havenkom zou binnendrijven. Van week 37 t/m week 40 heeft een waterpomp met grote capaciteit  het stinkende en zuurstofloze water uit de grachten van Almere gepompt en heeft daarna ter verbetering van de waterkwaliteit zuurstofrijk water de havenkom in gepompt.

Wat zijn de kosten die hiermee gemoeid waren?

De kosten ter bestrijding van de overlast van de blauwalg liggen momenteel rond  260.000 euro.

Wat zijn de resultaten van deze maatregelen?

De beste resultaten ter bestrijding van de overlast werden behaald door het regelmatig opruimen van dode vis en algen. Van het scherm werd veel verwacht maar het scherm werd door derden uitgeschakeld en kon daardoor niet optimaal functioneren. Voor de grachten was de waterpomp zeer effectief; binnen een paar dagen was de stank weg.

Wat en hoe groot was de schade ten gevolge van de blauwalg voor de bewoners en horeca in de havenkom?

De gemeente is niet bekend met de eventuele indirecte schade en de omvang daarvan als gevolg van de blauwalg voor de bewoners en horeca in de havenkom.

Wie is aansprakelijk voor deze schade?

Overlast door blauwalg is een natuurverschijnsel dat elk jaar in binnen- en buitenwater voorkomt. Door een langdurige relatief hoge lucht- en watertemperatuur en wind uit de verkeerde richting was het de afgelopen zomer extremer. Eventuele schade die ondernemers geleden hebben behoort volgens het college tot het ondernemersrisico.

Recent hebben ook leden van de Effectieve Micro-organismen Verenging (EM) een oplossing aangedragen en hebben bewoners en ondernemers het initiatief genomen op eigen gelegenheid een proef daarmee te nemen. Wat vindt u van deze oplossing en hoe bent  u met dit specifieke initiatief van bewoners omgegaan?

Als gemeente juichen we initiatieven van bewoners en ondernemers toe. De gemeente is de afgelopen maanden door tientallen bedrijven en instanties benaderd die allen meenden de oplossing te hebben voor de blauwalgoverlast. Op 1 november 2006 heeft een gesprek plaatsgevonden met de leverancier van EM. Samen zijn we tot de conclusie gekomen dat hun product voor deze locatie niet bruikbaar is zonder aanvullende maatregelen. Deze conclusies en het gesprek zijn op 3 november 2006 met initiatiefnemers en leden van de EMvereniging en raadslid E.M. Molina van GroenLinks besproken. Tot slot is aangegeven dat voor gebruik van dit product waarschijnlijk een vergunning van rijkswaterstaat in het kader van de wet verontreiniging oppervlaktewater noodzakelijk is.

Wat verwacht de gemeente volgend jaar aan overlast door de blauwalg bij ongewijzigd beleid?Op welke wijze wilt u volgend jaar voorkomen dat vergelijkbare problemen met blauwalg optreden en welke rol kan EM daarin spelen?

De bron van blauwalgoverlast ligt in de vervuiling van water dat uitkomt op het Gooimeer, in combinatie met hoge watertemperaturen. Voor de aanpak daarvan heeft de gemeente Almere met de regiogemeenten, provincies en rijkswaterstaat in juli 2006 een convenant afgesloten. Op 1 december  heeft bestuurlijk overleg plaatsgevonden met rijkswaterstaat en het waterschap Zuiderzeeland. Hier is gesproken over de aanpak van de blauwalg op zowel korte als lange termijn. Kernpunten hierbij zijn dat er gezamenlijk opgetrokken zal worden en  eerder  dan afgelopen jaar gecommuniceerd wordt met omwonenden en ondernemers bij dreigende overlast van blauwalg. Het wegnemen van de overlast door blauwalg lijkt op korte termijn vooralsnog niet mogelijk. Er is extern advies gevraagd om na te gaan welke combinatie van maatregelen de overlast kan beperken.

Wethouder Smeeman zegt dat hij op 1 december  namens de gemeente Almere een overleg had met  rijkswaterstaat en het waterschap. Daarbij is afgesproken dat rijkswaterstaat het initiatief neemt en de leiding heeft bij de bestrijding van blauwalg, aangezien het om water gaat dat onder verantwoordelijkheid van rijkswaterstaat valt. De gemeente is eigenaar van de bodem. Voor 1 maart 2007 komt er een team dat alle aangedragen oplossingen zal beoordelen in samenwerking met bijv. het RIZA en de UvA. Tegelijkertijd zal rijkswaterstaat een zogenaamd prognoseteam in het leven roepen dat het meer zal monitoren om het ontstaan en verloop van blauwalg vast te stellen.  Op grond daarvan kunnen dan maatregelen genomen worden. Belangrijk is dat de communicatie vanaf nu namens de verschillende organisaties door de woordvoerder van de gemeente Almere zal worden verzorgd.  In dat kader zal komend weekend een eerste nieuwsbrief hierover naar de bewoners en betrokken ondernemers worden verzonden.

Wethouder Smeeman heeft de voorzitter van de convenantgroep, wethouder in Spakenburg, verzocht het proces van het langjarige programma te versnellen. 

GroenLinks vindt dat haar vragen niet voldoende beantwoord zijn. GroenLinks wil een concrete datum horen waarop het plan voor bestrijding en beheersing van de blauwalgproblematiek gereed.

GroenLinks vraagt de wethouder of hij aanwezig was bij het bestuurlijk overleg op 1 december en wie daarbij meer aanwezig waren.

GroenLinks wil graag inzage in het convenant waarover de wethouder sprak.

Wat is concreet de korte termijn waarop bij acute overlast maatregelen kunnen worden genomen? 

GroenLinks vraagt de wethouder waarom de EM vereniging geen reactie heeft gekregen op hun verzoek aan het college om een gesprek.

Wethouder Smeeman constateert dat de schriftelijke vragen van GroenLinks zijn beantwoord en dat de aanvullende vragen die GroenLinks nu stelt voor een groot gedeelte al beantwoord zijn.

Wethouder Smeeman zegt dat hij bij het bestuurlijk overleg op 1 december aanwezig was, samen met de directeur van rijkswaterstaat en de directeur van het waterschap.

Voor 1 maart, zoals eerder gezegd, zal rijkswaterstaat met een advies komen. Daarna moet een plan gemaakt worden wat inzetbaar is vanaf mei/juni 2007. Voorkomen van het probleem kan alleen op den duur door uitvoering van het convenant. Het  convenant is een openbaar stuk, voor een ieder ter inzage.

Op ambtelijk niveau is gesproken met de EM-vereniging. Er is op dit moment geen enkele aanleiding om verder met elkaar te spreken. De resultaten van wat door de EM-vereniging is  ingebracht worden meegenomen in de boordeling door rijkswaterstaat. 

GroenLinks heeft begrepen dat de wethouder niet heeft gereageerd op een brief van een groep burgers die hem om een onderhoud hebben verzocht en wil daar graag duidelijkheid over.

Wethouder Smeeman antwoordt dat er een uitnodiging is geweest voor een gesprek op ambtelijk niveau, dat heeft plaatsgevonden. Daarna is er geen aparte uitnodiging aan zijn adres geweest. Als die uitnodiging er wel was geweest zou de wethouder daarop niet ingegaan zijn om redenen die al eerder in dit overleg zijn aangegeven. 

De voorzitter constateert dat de aanvullende vragen van GroenLinks beantwoord zijn. Of deze bevredigend zijn beantwoord is aan GroenLinks  De voorzitter geeft andere partijen de gelegenheid  vragen te stellen.

De PvdA vraagt naar het convenant waarin gemeentes hebben afgesproken om samen een ontwikkelvisie op te stellen waarin ruimtelijke ontwikkeling en waterbeheer worden afgestemd. Komen daar complete plannen uit en hoe lang gaat dat duren? Wordt de raad daar verder over geïnformeerd?

De PvdA geeft als advies aan de wethouder mee dat Wageningen  universiteit en research veel doen  met waterkwaliteit en gemeentes.

Wethouder Smeeman zal de suggestie Wageningen doorgeven aan rijkswaterstaat. Over het convenant zegt de wethouder dat dit deze zomer is afgesloten en dat Spakenburg hiervan de trekker is. Er zijn een aantal zaken geformuleerd, waarvan de voornaamste is dat de waterzuivering vanuit dat gebied sterk moet worden verbeterd, want dat is de oorzaak van het ontstaan van blauwalg. Het is een langdurend traject, 6 tot 10 jaar,  waarbij geweldige investeringen zijn gemoeid. Wethouder Smeeman heeft verzocht om in het oorspronkelijke tempo bestuurlijk versnelling aan te brengen. Dit is toegezegd. 

De voorzitter concludeert dat de schriftelijke vragen voldoende beantwoord zijn.

GroenLinks vindt niet dat alle vragen voldoende beantwoord zijn, vooral op het punt van het burgerinitiatief. Wanneer burgers rijkswaterstaat uitnodigen geeft rijkswaterstaat aan dat zij dat niet kan doen zonder overleg met de gemeente. 

Wethouder Smeeman zegt dat dit  niet waar is. Er wordt gesuggereerd dat er een bewonersbijeenkomst zou zijn waar over dit onderwerp gesproken zou worden.  Hier is niet op ingegaan omdat er schriftelijke vragen zijn gesteld en er mondelinge afspraken zijn gemaakt. De wethouder zegt geen behoefte te hebben daar verder op in te gaan en heeft dat ook laten weten. 

GroenLinks zal in de fractie overleggen welke actie in deze zaak verder ondernomen zal worden. 

De voorzitter bedankt een ieder voor zijn aanwezigheid en sluit de vergadering.

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *