Femke Halsema heeft kamervragen gesteld over blauwalg in Almere en de EM modderballen oplossing

30 november 2007

Op 16 november bracht Femke Halsema een bezoek aan Almere. Er werd onder andere aandacht besteed aan de blauwalg problematiek in onze stad. In Bakboord werd een geanimeerde discussie gevoerd met ondernemers, bewoners, gemeente en rijkswaterstaat. De ernst van de situatie kwam scherp naar voren.

De oorzaak van de problemen ligt in het gebied van de Eemmonding waar veel fosfaten het Gooimeer bereiken die door de wind en de stroomrichting van het water worden verspreid richting Almere Haven. De verschillende overheden die hierbij betrokken zijn, blijken nog niet in staat tot een gezamenlijke aanpak te komen. De overlast in Almere blijft, met de bijkomende kosten (ongeveer € 900.000 op jaarbasis). De door de EM-vereniging bepleite aanpak met micro-organismen, uitgezet door middel van modderballen, wordt op dit moment door de universiteit van Wageningen onderzocht. Mocht deze aanpak soelaas bieden dan betekent dat een forse kostenbesparing voor onze gemeente. Neemt niet weg dat de oorzaak eigenlijk aangepakt moet worden.

In het verlengde van haar bezoek heeft Femke Halsema ondertussen aan staatssecretaris Huizinga de onderstaande vragen gesteld;

1.  Bent u ervan op de hoogte dat Almere te maken heeft met een jaarlijks terugkerend probleem van blauwalgen, die zorgen voor veel overlast voor bewoners en waterrecreanten, zowel aan de kant van het IJmeer als aan de kant van het Gooi- en Eemmeer?

2.  Wat voor bijdrage levert Rijkswaterstaat aan de oplossing van het blauwalgprobleem?

3.  Bent u bekend met de mogelijkheid om de blauwalg te bestrijden met effectieve micro-organismen in de vorm van ‘modderballen’, die in het water gelegd worden, waarmee in het buitenland (o.a. Japan, China en Finland) positieve ervaringen zijn opgedaan?[1] Zo ja, wat vindt u hiervan? Bent u bereid deze optie serieus te laten onderzoeken en bij positief resultaat te laten toepassen door Rijkswaterstaat? Zo nee, waarom niet?

4.  Bent u bereid een coördinerende taak op u te nemen om te zorgen dat de zeven gemeenten, vier provincies en drie waterschappen die met de blauwalgproblematiek in de regio Almere te maken hebben, gezamenlijk tot goede afspraken komen, zoals B&W van Almere per brief op 6 augustus jl. aan u hebben gevraagd? Zo ja, wanneer? Zo nee, waarom niet?

5.  Bent u op de hoogte van de plannen om de plezierjachthaven van Almere-Muiderzand uit te breiden met een tweede havenkom, waardoor de blauwalgproblematiek voor de bewoners van de flats die daar buitendijks staan, nog zal verergeren? Wat zijn de ecologische gevolgen van havenuitbreiding op deze locatie? Hoe zijn deze plannen te verenigen met de Vogelrichtlijn?

6.  Bent u bereid over deze plannen in overleg te treden met de gemeente Almere? Zo nee, waarom niet?

——————————————————————————–

[1] https://www.emvereniging.nl

Bron:

http://www.groenlinks.nl/lokaal/almere/nieuws/nieuwsbericht.2007-11-30.5408190243

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *