Gemeente Almere erkent slechte communicatie rond modderballen

Standaard

(WaterForum Online, 14 december 2006)De gemeente Almere erkent dat de communicatie met bewoners en ondernemers over de overlast door de blauwalg afgelopen zomer, niet goed is geweest. De gemeente wil dreigende overlast door blauwalgen en de maatregelen om die te bestrijden beter met betrokkenen communiceren. Bovendien zijn afspraken gemaakt met Rijkswaterstaat en het waterschap over de taakverdeling rondom onderzoek, signalering en bestrijding. Rijkswaterstaat gaat een twintigtal mogelijke maatregelen en oplossingen bestuderen om te zien welke de meest realistische zijn. Daarbij wordt bestrijding door middel van modderballen met zogenaamde ‘effectieve micro-organismen’ (EM) meegenomen (lees meer hierover: WaterForum Online, 7 december 2006). De EM vereniging is echter ‘allerminst tevreden’ over de gemeentelijke toezeggingen. GroenLinks wil een proefproject met modderballen.

Almere gaat zich ‘pro-actiever’ opstellen

"We gaan de communicatie pro-actiever oppakken dan de afgelopen jaren", belooft gemeentelijk woordvoerder Frank van Kampen. "Er zijn verschillende ideeën ingediend, zoals de modderballenactie van de ondernemers. We waarderen elk initiatief, maar omdat veel oplossingen werden aangedragen, moeten wij eerst bekijken wat ze waard zijn. In het voorjaar maken we bekend welke ideeën eventueel zijn te gebruiken. Als de blauwalg weer ontstaat, nemen we doeltreffende maatregelen die we vroegtijdiger zullen communiceren", zo laat de woordvoerder weten. Rijkswaterstaat onderzoekt mogelijkheden om de blauwalg in een vroeg stadium te signaleren en te waarschuwen. Ook bestudeert RWS welke maatregelen helpen bij acute overlast.

EM vereniging wil toezegging proefproject

"We zijn allerminst tevreden met de toezeggingen van de gemeente", verklaart Robert van Harten van de EM vereniging. "Weten wanneer de algen eraan komen, is niet het belangrijkste. Het is beter om het te voorkomen. We gaan er bij de gemeenteraad op aandringen dat er een experiment komt met de modderballen", aldus de initiatiefnemer. Hij weet zich daarbij door GroenLinks gesteund. Voor gesloten watersystemen heeft het modderballen gooien zich volgens Van Harten al bewezen. Het experiment heeft volgens hem vooral zijn waarde om zo het effect in open water te bekijken.

Overlast van blauwalg in Almere Haven

Standaard

GroenLinks – 16 november 2006 – E.M. Molina – mondeling beantwoord 7 december 2006

bron: http://www.almere.nl/live/index.jsp?nav=1461&loc=196837&det=131437

Toelichting:

De bewoners, ondernemers en bezoekers van Almere Haven hebben dit jaar ernstig hinder ondervonden van de blauwalg. De locale kranten stonden en staan de laatste tijd vol verontrustende berichten over deze overlast en de gevolgen voor de volksgezondheid en de horeca in de havenkom. Ook maken de kranten melding van een groep bewoners die menen een milieu vriendelijke middel te hebben gevonden die een definitief einde kan maken aan de blauwalg overlast.

Om enig inzicht te verkrijgen in de “blauwalgenproblematiek” in het bijzonder in de Havenkom van Almere Haven stellen wij daarom deze vragen. Wij gaan ervan uit dat de desbetreffende wethouder ons informeert.

Het college wordt verzocht de volgende vragen mondeling te beantwoorden:

 1. De bewoners, ondernemers en bezoekers van Almere Haven hebben dit jaar ernstig hinder in het bijzonder de stankoverlast ondervonden van de blauwalg. Welke maatregelen heeft u getroffen om de problematiek op te lossen?
 2. Wat zijn de kosten die hiermee gemoeid waren?
 3. Wat waren de resultaten van deze maatregelen?
 4. Wat en hoe groot was de schade ten gevolge van de blauwalg voor de bewoners en horeca in de havenkom?
 5. Wie is aansprakelijk voor deze schade? 
 6. Recent hebben ook de leden van de Effective micro-organismen (EM) vereniging een oplossing aangedragen en hebben bewoners en ondernemers het initiatief genomen op eigen gelegenheid een proef daarmee te nemen. Wat vindt u van deze oplossing en hoe bent u met dit specifieke initiatief van bewoners omgegaan?
 7. Wat verwacht de gemeente volgend jaar aan overlast door de blauwalg bij ongewijzigd beleid?
 8. Op welke wijze wilt u volgend jaar voorkomen dat vergelijkbare problemen met blauwalg optreden en welke rol kan EM daarin spelen?

Mondeling beantwoord carrousel 7 december 2006

De voorzitter opent de vergadering. Twee insprekers zullen het woord voeren. Het gaat vanavond om de beantwoording van de vragen van GroenLinks. De voorzitter vraagt de raadsleden zich daartoe te beperken.

De heer R. van Harten, namens de Effectieve Micro-organismen Vereniging Nederland:

(Inspreektekst bijgevoegd)

De heer  B.J. van der Woude, voorzitter Watersportvereniging Almere Haven:

(Inspreektekst bijgevoegd)

De voorzitter bedankt beide insprekers en vraagt wethouder Smeeman antwoord te geven op de vragen van GroenLinks.

Wethouder Smeeman zegt dat het college de vragen van GroenLinks heeft besproken en een schriftelijke reactie heeft voorbereid. Aangezien verzocht is dit onderwerp mondeling te behandelen zullen de antwoorden worden voorgelezen.

De bewoners, ondernemers en bezoekers van Almere Haven hebben dit jaar ernstig hinder, in het bijzonder stankoverlast, ondervonden van de blauwalg. Welke maatregelen heeft u getroffen om de problematiek op te lossen?

In de periode van extreme overlast tussen week 32 t/m week 42 door de blauwalg in de havenkom van Almere Haven zijn de volgende maatregelen getroffen. Dode vis is regelmatig opgeruimd. De laag met dode en levende algen is regelmatig afgezogen. In week 33 is met behulp van een groot schip waterstroming gecreëerd zodat zuurstofrijk water het zuurstofarme water in de havenkom kon vervangen zodat vissen in leven konden blijven. Van week 36 t/m 42 is een scherm voor de ingang van de havenkom gelegd om te voorkomen dat er opnieuw blauwalg de havenkom zou binnendrijven. Van week 37 t/m week 40 heeft een waterpomp met grote capaciteit  het stinkende en zuurstofloze water uit de grachten van Almere gepompt en heeft daarna ter verbetering van de waterkwaliteit zuurstofrijk water de havenkom in gepompt.

Wat zijn de kosten die hiermee gemoeid waren?

De kosten ter bestrijding van de overlast van de blauwalg liggen momenteel rond  260.000 euro.

Wat zijn de resultaten van deze maatregelen?

De beste resultaten ter bestrijding van de overlast werden behaald door het regelmatig opruimen van dode vis en algen. Van het scherm werd veel verwacht maar het scherm werd door derden uitgeschakeld en kon daardoor niet optimaal functioneren. Voor de grachten was de waterpomp zeer effectief; binnen een paar dagen was de stank weg.

Wat en hoe groot was de schade ten gevolge van de blauwalg voor de bewoners en horeca in de havenkom?

De gemeente is niet bekend met de eventuele indirecte schade en de omvang daarvan als gevolg van de blauwalg voor de bewoners en horeca in de havenkom.

Wie is aansprakelijk voor deze schade?

Overlast door blauwalg is een natuurverschijnsel dat elk jaar in binnen- en buitenwater voorkomt. Door een langdurige relatief hoge lucht- en watertemperatuur en wind uit de verkeerde richting was het de afgelopen zomer extremer. Eventuele schade die ondernemers geleden hebben behoort volgens het college tot het ondernemersrisico.

Recent hebben ook leden van de Effectieve Micro-organismen Verenging (EM) een oplossing aangedragen en hebben bewoners en ondernemers het initiatief genomen op eigen gelegenheid een proef daarmee te nemen. Wat vindt u van deze oplossing en hoe bent  u met dit specifieke initiatief van bewoners omgegaan?

Als gemeente juichen we initiatieven van bewoners en ondernemers toe. De gemeente is de afgelopen maanden door tientallen bedrijven en instanties benaderd die allen meenden de oplossing te hebben voor de blauwalgoverlast. Op 1 november 2006 heeft een gesprek plaatsgevonden met de leverancier van EM. Samen zijn we tot de conclusie gekomen dat hun product voor deze locatie niet bruikbaar is zonder aanvullende maatregelen. Deze conclusies en het gesprek zijn op 3 november 2006 met initiatiefnemers en leden van de EMvereniging en raadslid E.M. Molina van GroenLinks besproken. Tot slot is aangegeven dat voor gebruik van dit product waarschijnlijk een vergunning van rijkswaterstaat in het kader van de wet verontreiniging oppervlaktewater noodzakelijk is.

Wat verwacht de gemeente volgend jaar aan overlast door de blauwalg bij ongewijzigd beleid?Op welke wijze wilt u volgend jaar voorkomen dat vergelijkbare problemen met blauwalg optreden en welke rol kan EM daarin spelen?

De bron van blauwalgoverlast ligt in de vervuiling van water dat uitkomt op het Gooimeer, in combinatie met hoge watertemperaturen. Voor de aanpak daarvan heeft de gemeente Almere met de regiogemeenten, provincies en rijkswaterstaat in juli 2006 een convenant afgesloten. Op 1 december  heeft bestuurlijk overleg plaatsgevonden met rijkswaterstaat en het waterschap Zuiderzeeland. Hier is gesproken over de aanpak van de blauwalg op zowel korte als lange termijn. Kernpunten hierbij zijn dat er gezamenlijk opgetrokken zal worden en  eerder  dan afgelopen jaar gecommuniceerd wordt met omwonenden en ondernemers bij dreigende overlast van blauwalg. Het wegnemen van de overlast door blauwalg lijkt op korte termijn vooralsnog niet mogelijk. Er is extern advies gevraagd om na te gaan welke combinatie van maatregelen de overlast kan beperken.

Wethouder Smeeman zegt dat hij op 1 december  namens de gemeente Almere een overleg had met  rijkswaterstaat en het waterschap. Daarbij is afgesproken dat rijkswaterstaat het initiatief neemt en de leiding heeft bij de bestrijding van blauwalg, aangezien het om water gaat dat onder verantwoordelijkheid van rijkswaterstaat valt. De gemeente is eigenaar van de bodem. Voor 1 maart 2007 komt er een team dat alle aangedragen oplossingen zal beoordelen in samenwerking met bijv. het RIZA en de UvA. Tegelijkertijd zal rijkswaterstaat een zogenaamd prognoseteam in het leven roepen dat het meer zal monitoren om het ontstaan en verloop van blauwalg vast te stellen.  Op grond daarvan kunnen dan maatregelen genomen worden. Belangrijk is dat de communicatie vanaf nu namens de verschillende organisaties door de woordvoerder van de gemeente Almere zal worden verzorgd.  In dat kader zal komend weekend een eerste nieuwsbrief hierover naar de bewoners en betrokken ondernemers worden verzonden.

Wethouder Smeeman heeft de voorzitter van de convenantgroep, wethouder in Spakenburg, verzocht het proces van het langjarige programma te versnellen. 

GroenLinks vindt dat haar vragen niet voldoende beantwoord zijn. GroenLinks wil een concrete datum horen waarop het plan voor bestrijding en beheersing van de blauwalgproblematiek gereed.

GroenLinks vraagt de wethouder of hij aanwezig was bij het bestuurlijk overleg op 1 december en wie daarbij meer aanwezig waren.

GroenLinks wil graag inzage in het convenant waarover de wethouder sprak.

Wat is concreet de korte termijn waarop bij acute overlast maatregelen kunnen worden genomen? 

GroenLinks vraagt de wethouder waarom de EM vereniging geen reactie heeft gekregen op hun verzoek aan het college om een gesprek.

Wethouder Smeeman constateert dat de schriftelijke vragen van GroenLinks zijn beantwoord en dat de aanvullende vragen die GroenLinks nu stelt voor een groot gedeelte al beantwoord zijn.

Wethouder Smeeman zegt dat hij bij het bestuurlijk overleg op 1 december aanwezig was, samen met de directeur van rijkswaterstaat en de directeur van het waterschap.

Voor 1 maart, zoals eerder gezegd, zal rijkswaterstaat met een advies komen. Daarna moet een plan gemaakt worden wat inzetbaar is vanaf mei/juni 2007. Voorkomen van het probleem kan alleen op den duur door uitvoering van het convenant. Het  convenant is een openbaar stuk, voor een ieder ter inzage.

Op ambtelijk niveau is gesproken met de EM-vereniging. Er is op dit moment geen enkele aanleiding om verder met elkaar te spreken. De resultaten van wat door de EM-vereniging is  ingebracht worden meegenomen in de boordeling door rijkswaterstaat. 

GroenLinks heeft begrepen dat de wethouder niet heeft gereageerd op een brief van een groep burgers die hem om een onderhoud hebben verzocht en wil daar graag duidelijkheid over.

Wethouder Smeeman antwoordt dat er een uitnodiging is geweest voor een gesprek op ambtelijk niveau, dat heeft plaatsgevonden. Daarna is er geen aparte uitnodiging aan zijn adres geweest. Als die uitnodiging er wel was geweest zou de wethouder daarop niet ingegaan zijn om redenen die al eerder in dit overleg zijn aangegeven. 

De voorzitter constateert dat de aanvullende vragen van GroenLinks beantwoord zijn. Of deze bevredigend zijn beantwoord is aan GroenLinks  De voorzitter geeft andere partijen de gelegenheid  vragen te stellen.

De PvdA vraagt naar het convenant waarin gemeentes hebben afgesproken om samen een ontwikkelvisie op te stellen waarin ruimtelijke ontwikkeling en waterbeheer worden afgestemd. Komen daar complete plannen uit en hoe lang gaat dat duren? Wordt de raad daar verder over geïnformeerd?

De PvdA geeft als advies aan de wethouder mee dat Wageningen  universiteit en research veel doen  met waterkwaliteit en gemeentes.

Wethouder Smeeman zal de suggestie Wageningen doorgeven aan rijkswaterstaat. Over het convenant zegt de wethouder dat dit deze zomer is afgesloten en dat Spakenburg hiervan de trekker is. Er zijn een aantal zaken geformuleerd, waarvan de voornaamste is dat de waterzuivering vanuit dat gebied sterk moet worden verbeterd, want dat is de oorzaak van het ontstaan van blauwalg. Het is een langdurend traject, 6 tot 10 jaar,  waarbij geweldige investeringen zijn gemoeid. Wethouder Smeeman heeft verzocht om in het oorspronkelijke tempo bestuurlijk versnelling aan te brengen. Dit is toegezegd. 

De voorzitter concludeert dat de schriftelijke vragen voldoende beantwoord zijn.

GroenLinks vindt niet dat alle vragen voldoende beantwoord zijn, vooral op het punt van het burgerinitiatief. Wanneer burgers rijkswaterstaat uitnodigen geeft rijkswaterstaat aan dat zij dat niet kan doen zonder overleg met de gemeente. 

Wethouder Smeeman zegt dat dit  niet waar is. Er wordt gesuggereerd dat er een bewonersbijeenkomst zou zijn waar over dit onderwerp gesproken zou worden.  Hier is niet op ingegaan omdat er schriftelijke vragen zijn gesteld en er mondelinge afspraken zijn gemaakt. De wethouder zegt geen behoefte te hebben daar verder op in te gaan en heeft dat ook laten weten. 

GroenLinks zal in de fractie overleggen welke actie in deze zaak verder ondernomen zal worden. 

De voorzitter bedankt een ieder voor zijn aanwezigheid en sluit de vergadering.

 

7 december Politieke Markt in het gemeentehuis van Almere

Standaard
WIJ – ALMERE-HAVENAREN –

WILEN SAMEN (150 MENSEN BIJ ELKAAR)

HET VOOR ELKAAR KRIJGEN OM,

 

ONZE GEMEENTE ENONZE POLITIEK

ERTOE TE BEWEGEN

HUN STEUN TE GEVEN AAN HET

EM-MODDERBALLEN PROJECT

 

MET ALS DOEL TE ZORGEN VOOR

SCHOON EN GEZOND OPEN WATER

ZONDER STANK EN OVERLAST VAN BLAUWALG

 

DOOR HEEL VEEL GEZAMENLIJKE INZET IS

AL HET VOORBEREIDEND WERK NU GEDAAN:

DE GEMAAKTE BALLEN LIGGEN TE WACHTEN

TOT ZE IN DE HAVEN/GRACHTEN/WEERWATER

HUN SCHOONMAAK WERK MOGEN GAAN DOEN

 

HIERVOOR DIENEN WE OP EEN OPENBARE AVOND

ALS BEWONERS/BELANGHEBBENDEN

DE OFFICIELE STEUN TE VRAGEN

VAN DE ALMEERSE BESTUURDERS

 

HET IS VAN GROOT BELANG

ONZE BETROKKENHEID TE LATEN ZIEN!

 

KOMT ALLEN:

DONDERDAG AVOND 7 DECEMBER

NAAR DE POLITIEKE MARKT

OP HET GEMEENTEHUIS

TUSSEN 19 UUR EN 19.30 UUR

WORDT DIT ONDERWERP BESPROKEN

 

HEEFT U NOG VRAGEN?

BEL 036-5348610 OF 0614-44.57.35

OF SURF NAAR WWW.EMVERENIGING.NL

 

WIJ DANKEN U VOOR UW BURGERLIJKE BETROKKENHEID!

Informatieve bijeenkomst blauwalgen problematiek in Almere - op 1 december in kerk Goede Rede.

Standaard
U heeft in de zomermaanden ongetwijfeld de overlast ervaren van de blauwalgen in de Havenkom. Door de vreselijke stank kon u niet op de boulevard of in uw tuin genieten van het mooie weer. Als watersportliefhebber stond u “op het droge”. De toeristen en dagjesmensen bleven weg met alle gevolgen van dien voor de horeca. Maar het allerbelangrijkste: uw zorgen over uw gezondheid. Zijn er gevolgen voor uw gezondheid? Wellicht heeft u in de locale bladen gelezen dat de EM vereniging Almere met een milieu vriendelijk alternatief is gekomen om dit probleem aan te pakken. Een groep van bewoners en ondernemers maakt zich zorgen over de gevolgen van het uitblijven van een oplossing van het blauwalg probleem.

GroenLinks ondersteunt dit initiatief en organiseert samen met de

EM vereniging Almere een informatieve bijeenkomst.

Klik hier voor:

 • het programma
 • de presentatie van Robert van Harten:

 • de presentatie van Jan Feersma Hoekstra, Agriton:

  Programma
  19.30   – 20.00 uur
  Inloop

  De volgende sprekers zijn uitgenodigd en/of houden een toespraak:

   
  20.00   – 20.05

  Welkomstwoord namens de organisatie door de fractievoorzitter van GroenLinks, dhr. Ruud Pet, www.groenlinksalmere.nl
  20.05   – 20.15
  Namens EM vereniging Almere, dhr. Robert van Harten, www.emvereniging.nl/almere/:over het initiatief, de acties tot nu toe en de stand van zaken.
  20.15   – 20.30

  Een vertegenwoordiger van Rijkswaterstaat: over vergunningen, de rol van de Rijkswaterstaat als waterkwaliteitsbewaker in het
  bestrijden van de blauwalg. Nog geen toezegging.
  20.30   – 20.45
  De wethouder, dhr. Smeeman: over de rol van de gemeente in het bestrijden van de blauwalg. Nog geen toezegging.
  20.45   – 21.00

  De fabrikant van EM producten in Nederland, dhr. Jan Feersma
  Hoekstra: over EM, ervaringen hiermee in Nederland en het buitenland. De redenen waarom dit product nog niet bekend is bij gemeenten en Rijkswaterstaat.
  21.00   – 21.15

  PAUZE
  21.15   – 22.00
  Beantwoorden van vragen uit de zaal.
  22.00   – 22.05
  Slotwoord door dhr. Robert van Harten.
  Locatie
  Kerkcentrum Goede Rede – Kerkgracht 60
  Contactpersonen
  Edwina Molina, gemeenteraadslid Groenlinks 06-50294282 en Robert van Harten, EM vereniging Almere, 036-5400184
  Programma
  19.30   – 20.00 uur
  Inloop

  De volgende sprekers zijn uitgenodigd en/of houden een toespraak:

   
  20.00   – 20.05

  Welkomstwoord namens de organisatie door de fractievoorzitter van GroenLinks, dhr. Ruud Pet, www.groenlinksalmere.nl
  20.05   – 20.15
  Namens EM vereniging Almere, dhr. Robert van Harten, www.emvereniging.nl/almere/:over het initiatief, de acties tot nu toe en de stand van zaken.
  20.15   – 20.30

  Een vertegenwoordiger van Rijkswaterstaat: over vergunningen, de rol van de Rijkswaterstaat als waterkwaliteitsbewaker in het
  bestrijden van de blauwalg. Nog geen toezegging.
  20.30   – 20.45
  De wethouder, dhr. Smeeman: over de rol van de gemeente in het bestrijden van de blauwalg. Nog geen toezegging.
  20.45   – 21.00

  De fabrikant van EM producten in Nederland, dhr. Jan Feersma
  Hoekstra: over EM, ervaringen hiermee in Nederland en het buitenland. De redenen waarom dit product nog niet bekend is bij gemeenten en Rijkswaterstaat.
  21.00   – 21.15

  PAUZE
  21.15   – 22.00
  Beantwoorden van vragen uit de zaal.
  22.00   – 22.05
  Slotwoord door dhr. Robert van Harten.
  Locatie
  Kerkcentrum Goede Rede – Kerkgracht 60
  Contactpersonen
  Edwina Molina, gemeenteraadslid Groenlinks 06-50294282 en Robert van Harten, EM vereniging Almere, 036-5400184
 • Brief van 75 ondernemers uit Almere aan de burgemeester van Almere, mevrouw A. Jorritsma, en aan B&W

  Standaard

     

  Klik hier om de brief te lezen  De volgende ondernemers in Almere Haven hebben de brief ondertekend:  1. Alosery Art Gallery – Kerkgracht 51

  2. Ami Kappers – Kerkgracht 21

  3. ‘t Amsterdammertje, Drogisterij – Marktgracht 23

  4. Apotheek Almere Haven – Markt 54

  5. Aqualiner/Tisset – Sluiskade 30

  6. Atelier Odelein – Kerkgracht 129

  7. Bakkerij Struiksma – Markt 82

  8. Banketbakkerij Nagtegaal – Plein 3

  9. Bart Smit – Kruisstraat 2-4

  10. Bax Schoenen – Kerkgracht 27

  11. Blokkker – Meerstraat 3

  12. Boekhandel Dekter – Marktstraat 5

  13. Brasserie Bakboord – Veerkade 10

  14. Bueno – Marktstraat 13

  15. Cafe ‘t Lievertje – Sluiskade 12-14

  16. Da Sergio Ristorante Italiano – Sluis 10

  17. De Boulevard – Sluiskade 24

  18. De Gouden Kroon – Marktstraat 17

  19. De Klaver – Marktstraat 18

  20. De Oranjerie – Kruisstraat 60

  21. Eetcafe Ome Jan – Kruisstraat 43-45

  22. Etos – Meerstraat 5

  23. Fair Play – Sluiskade 32

  24. Foto Zunnebeld – Kerkgracht 7

  25. Garuda Indonesisch Restaurant – Sluis 16

  26. Globe Reisburo – Markt 108

  27. Golden Time – Meerstraat 96

  28. Goudsmederij Hoekendijk – Kerkgracht 85b 

  29. Groenewoud Makelaardij – Havenzicht 20

  30. Groente & Fruit Speciaalzaak Jan Willem – Kruisstraat 15

  31. Haarmode Arcade – Plein 17

  32. Hali Baroque – Kruisstraat 72

  33. Hans Anders – Kruisstraat 10

  34. Happie Snack – Meerstraat 8

  35. Hema – Meerstraat 1

  36. Het Huis Opticiens – Marktstraat 4

  37. HPF Consultants & Wittewoningwinkel – Havenzicht 74

  38. Jan Wisse Tweewielers – Kruisstraat 39

  39. Kaasmakerij – Marktstraat 9

  40. Keurslagerij Bartels – Marktgracht 42

  41. Klijnstra & Co – Achterwerf 317

  42. van Koningsveld – Kerkgracht 85c

  43. Krab aan de Haven – Sluiskade 16-20

  44. Kruidvat – Plein 5-11

  45. Mariola – Kruisstraat 74

  46. Memo Verzekeringen – Achterwerf 320

  47. Mira International B.V. – Achterwerf 311-312

  48. Olympia Grieks Restaurant – Havenzicht 8-10

  49. Optivista – Kruisstraat 17

  50. Pannekoekschip – Sluiskade 3

  51. Pet’s Place – Marktstraat 22

  52. Poiesz Modeagenturen – Achterwerf 317

  53. Postkantoren B.V. – Marktgracht 55

  54. Rabobank Almere – Markt 4 

  55. Restaurant Sphinx – Plein 15

  56. Satini – Kruisstraat 70

  57. Sensei Haven Japans Restaurant – Havenzicht 6

  58. Slagerij Verhoef – Kruisstraat 68

  59. Smily – Marktstraat 11

  60. Steakhouse Wildwest – Havenzicht 14

  61. Sultan – Meerstraat 50

  62. Team Kapsalon – Sluiskade 28

  63. Teatral – Oldewierde 170

  64. Telepoint – Meerstraat 6

  65. The Saloon – Marktgracht 22

  66. Treasure Restaurant – Sluiskade 2-10

  67. Trikado – Kerkgracht 69

  68. Vanas Thais Restaurant – Kerkgracht 6

  69. Volendammer Vishandel – Marktstraat 20

  70. Vomar B.V. – Kruisstraat 1

  71. Watersport Vereniging Almere – Sluiskade 11

  72. Weefkunst Galerie La Mère – Achterwerf 309-310

  73. Wereldwinkel – Marktgracht 85a

  74. Wibra – Plein 2

  75. Zigger – Kruisstraat 19

   

  Rijkswaterstaat verbiedt actie met modderballen tegen blauwalg

  Standaard

  bron: WaterForum Online, 23 november 2006

  Inwoners van Almere draaien modderballen ondanks dat ze die van Rijkswaterstaat niet in het IJsselmeer mogen gooien. (foto: EM Vereniging)

  Rijkswaterstaat (RWS) geeft vooralsnog geen toestemming aan de EM-Vereniging om modderballen met micro-organismen in de haven van Almere te gooien. EM staat voor Effectieve Micro-organismen en die zouden een probaat middel vormen tegen de blauwalgen die het water rond de Flevostad teisteren. De EM-Vereniging is een burgerinitiatief om de overlast van blauwalg in de Randmeren te bestrijden. Vrijwilligers hebben afgelopen zaterdag 12.000 modderballen geboetseerd. De bedoeling was om die op 25 november in het water te gooien. De micro-organismen in de kleibollen zouden de fosfaten in het watermilieu opeten. Vooral fosfaten zijn verantwoordelijk voor het ontstaan van blauwalgen in de zomer.


  RWS betwist werking in open water en vreest milieueffecten

  Rijkswaterstaat betwijfelt echter de effectiviteit en geeft vooralsnog geen toestemming. "Het is verboden om dingen in het water te gooien", verklaart Marije Bangma, woordvoerder van Rijkswaterstaat. "De vereniging zal eerst formeel een verzoek moeten indienen en een vergunning aan moeten vragen. De milieueffecten voor de korte en lange termijn zijn niet bekend, dat zal eerst onderzocht moeten worden, waarschijnlijk door het RIZA. De organismen komen uit de diepzee van Japan en zijn vreemd voor het Nederlandse milieu."

  Volgens Bangma is de werking bovendien alleen aangetoond in gesloten water. De haven van Almere heeft echter een open verbinding met het Markermeer. De groei van blauwalgen hangt verder van veel verschillende factoren af: de diepte van het water, temperatuur, locatie, wel of geen stroming en het fosfaatgehalte.

  Eenvoudig middel tegen blauwalg: moddderbal met EM-bacterie

  Blauwalg is een bekend verschijnsel bij een langere periode van warm weer. Het veroorzaakt een ‘blauwgroene soep’ in het water en daarmee stankoverlast. Het vormt tevens een gevaar voor de volksgezondheid maar maatregelen ter bestrijding van de dikke algenbrij hebben tot nu toe weinig effect (lees meer hierover: WaterForum Online, 5 oktober 2006). Op 22 juli sloot de gemeente Almere de stranden af; zwemmen werd verboden en zelfs de sluis ging tijdelijk dicht om verspreiding van de blauwalg te voorkomen. De horeca moest omzetderving incasseren, omdat (water)toeristen en dagjesmensen weg bleven. Volgens initiatiefnemer Robert van Harten bestaat een tamelijk eenvoudige en uiterst goedkope oplossing om de blauwalg te bestrijden: gooi duizenden kleiballen die zijn vermengd met een cocktail aan Effectieve Micro-organismen, zoals bacteriën en gisten, in het water en de kans is groot dat de overlast volgend jaar is teruggebracht tot aanvaardbare proporties.

   

  In Japan zijn al wel een keer moderballen, met de speciale EM-bacteriën, in het water gegooid.

  Initiatiefnemer dringt aan op snelle vergunningverlening

  Van Harten heeft een brief naar RWS gestuurd met informatie over EM. "RWS zal de informatie bekijken en een vergunning overwegen. Het besluit daartoe kan nog even duren. Ik heb erop aangedrongen om er niet te lang mee te wachten. Als we onze actie zo snel mogelijk kunnen doen, nog voordat de echte kou inzet, kunnen de micro-organismen zich overal settelen en zijn ze volgende zomer het meest effectief."

  RWS heeft weliswaar nog geen toestemming gegeven voor de actie op 25 november, maar volgens Van Harten behouden de geboetseerde kleiballen ook daarna nog een tijd hun werking.

  EM over hele wereld gebruikt om blauwalg tegen te gaan

  EM is een ontdekking van een Japanse professor die het micro-organisme introduceerde. De organismen worden in 150 landen toegepast en in vijftig landen geproduceerd. Een Finse groep van burgers heeft de ballen in een door algen geplaagd meer gegooid, wat leidde tot een daling van fosfaat tot 43 procent. In Thailand zouden de vervuilende vis- en garnalenkwekerijen alleen een bedrijfsvergunning krijgen wanneer zij EM toepassen. De bacteriën binden ook zware metalen, zodat die eveneens onschadelijk gemaakt kunnen worden.

  "Het is supergoedkoop, voor één euro kun je al een liter maken, waarmee je 500 water liter reinigt. Ook kun je de stankoverlast direct voor een bepaalde periode laten verdwijnen wanneer je EM over de algen sproeit. In de zomer zou je de haven in Almere kunnen besproeien. EM breekt de brug af in de H2S-verbinding, maar de algen zelf zijn dan nog niet weg."

  De duizenden modderballen pakken de algen op termijn wel aan, ook in open water. "In Japan zijn de micro-organismen tot vijftien kilometer van de bron aangetroffen."

  Maatregelen RWS pas over tien jaar effectief in Randmeren

  De eutrofiëring en algengroei in de Randmeren ontstaat door uitspoeling van fosfaten uit de overbemeste landbouwgronden in het stroomgebied van de Eem en door fosfaatrijke waterlozingen van rwzi’s op deze rivier. RWS IJsselmeergebied werkt via het project BEZEM (Bestrijding Eutrofiëring ZuidelijkE randMeren) samen met Waterschap Vallei & Eem en de provincies Gelderland en Utrecht om de slechte waterkwaliteit aan te pakken. De partijen hebben hierbij gekozen voor het ‘integrale scenario’: uitvoering van het Reconstructieplan, verbetering van de rwzi’s en inrichtingsmaatregelen in het Eemmeer. De maatregelen bij de rwzi’s zullen direct effect hebben, maar de fosfaatuitspoeling van landbouwgronden gaat nog jaren door.

  Meer informatie:

  Rijkswaterstaat Directie IJsselmeergebied (RDIJ), Lelystad (0320) 29 91 11 en www.rijkswaterstaat.nl

  Vereniging EM, Almere (036) 540 01 84 en www.emvereniging.nl

  Modderballen als bindmiddel

  Standaard

  De Almare, 22 november 2006: "Modderballen als bindmiddel"

  Klik hier om het artikel te lezen.

  Almere Vandaag, Michelle Kooering – 21 november 2006: "Uitstel is geen afstel volgens initiatiefnemer"

  Klik hier om het artikel te lezen.

  Almere DezeWeek, 22 november 2006: "Modderballen tegen blauwalg"

  Klik hier om het artikel te lezen.

  Persbericht gemeente Almere: "Gemeente onderzoekt meerdere mogelijkheden bestrijding blauwalg"

  Nog niet alle vragen rond gebruik modderballen beantwoord

  http://www.almere.nl/live/index.jsp?nav=1461&loc=181745&det=132872

  De overlast door blauwalg – de afgelopen zomer – in de havenkom van Almere Haven heeft vele betrokkenen in beweging gezet. De vereniging EM (Effectieve Micro-organismen) heeft zich daarbij aangesloten met een actie voor het bestrijden van blauwalg met micro-organismen in modderballen. De vereniging roept mensen op om 18 november modderballen te komen fabriceren in de jachthaven. De gemeente wil goede initiatieven graag ondersteunen, maar in dit geval ook melding maken van het feit dat nog niet alle vragen rond het gebruik ervan voldoende zijn beantwoord.

  De gemeente juicht elk initiatief toe dat kan leiden tot bestrijding van de blauwalg en doet naar de mogelijkheden op dit moment uitgebreid onderzoek, om de overlast ervan in de toekomst adequater te kunnen bestrijden. Daarom heeft de gemeente met zowel het bedrijf dat de modderballen produceert, als met de vereniging EM gesprekken gevoerd. Het modderballeninitiatief was slechts een van de ideeën die naar aanleiding van de blauwalgoverlast aan de gemeente zijn gepresenteerd.

  De conclusie uit het gesprek met de producent was echter dat de micro-organismen effectief kunnen zijn in een gesloten watersysteem, maar dat de werking ervan flink afneemt als er in het systeem, zoals in een haven, voortdurend nieuw water, met algen, wordt aangevoerd. De modderballen zijn als enige maatregel in het open systeem van de haven dus niet afdoende. Aanvullende maatregelen (drastische om de haven af te sluiten) zullen nodig zijn.

  Daarnaast is nog onvoldoende duidelijk of de modderballen tot risico’s leiden voor de milieukwaliteit van het water. Rijkswaterstaat verricht daar als vergunningverlener nog onderzoek naar en heeft daarom nog geen toestemming kunnen verlenen om modderballen op grote schaal in het water te gooien. Van zowel de verminderde effectiviteit in open water als onvoldoende kennis over effecten op milieu is de vereniging EM als initiatiefnemer eerder op de hoogte gebracht.

  De blauwalgproblematiek vraagt om een brede, langdurige bestrijding. De bron ervan ligt in de vervuiling van water dat uitkomt op het Gooimeer (in combinatie met een hoge watertemperatuur). Voor de aanpak daarvan heeft Almere met regiogemeenten, provincies en Rijkswaterstaat nog voor de zomer een convenant afgesloten. Om de bestrijding van de symptomen ter plekke in het vervolg effectiever te kunnen doen, onderzoekt Almere op dit moment de mogelijkheden. De maatregelen (voor meer dan € 200.000) die deze zomer zijn genomen waren niet in alle opzichten voldoende effectief.

  De gemeente juicht elk initiatief toe dat kan leiden tot bestrijding van de blauwalg en doet naar de mogelijkheden op dit moment uitgebreid onderzoek, om de overlast ervan in de toekomst adequater te kunnen bestrijden. Daarom heeft de gemeente met zowel het bedrijf dat de modderballen produceert, als met de vereniging EM gesprekken gevoerd. Het modderballeninitiatief was slechts een van de ideeën die naar aanleiding van de blauwalgoverlast aan de gemeente zijn gepresenteerd.

  De conclusie uit het gesprek met de producent was echter dat de micro-organismen effectief kunnen zijn in een gesloten watersysteem, maar dat de werking ervan flink afneemt als er in het systeem, zoals in een haven, voortdurend nieuw water, met algen, wordt aangevoerd. De modderballen zijn als enige maatregel in het open systeem van de haven dus niet afdoende. Aanvullende maatregelen (drastische om de haven af te sluiten) zullen nodig zijn.

  Daarnaast is nog onvoldoende duidelijk of de modderballen tot risico’s leiden voor de milieukwaliteit van het water. Rijkswaterstaat verricht daar als vergunningverlener nog onderzoek naar en heeft daarom nog geen toestemming kunnen verlenen om modderballen op grote schaal in het water te gooien. Van zowel de verminderde effectiviteit in open water als onvoldoende kennis over effecten op milieu is de vereniging EM als initiatiefnemer eerder op de hoogte gebracht.

  De blauwalgproblematiek vraagt om een brede, langdurige bestrijding. De bron ervan ligt in de vervuiling van water dat uitkomt op het Gooimeer (in combinatie met een hoge watertemperatuur). Voor de aanpak daarvan heeft Almere met regiogemeenten, provincies en Rijkswaterstaat nog voor de zomer een convenant afgesloten. Om de bestrijding van de symptomen ter plekke in het vervolg effectiever te kunnen doen, onderzoekt Almere op dit moment de mogelijkheden. De maatregelen (voor meer dan € 200.000) die deze zomer zijn genomen waren niet in alle opzichten voldoende effectief.